Kl 09.00 idag skriver Socialstyrelsen på sin www
 
 
Socialstyrelsen uppdaterar nu nationella riktlinjer för diabetesvård och ger nya glukossänkande läkemedel en betydligt högre prioritering än tidigare. Även fetmakirurgi vid typ 2-diabetes rekommenderas relativt högt.
 
De uppdaterade riktlinjerna har tagits fram betydligt snabbare än vanligt enligt en ny modell där några områden i taget ses över.
 
Erfarenheten när det gäller långtidseffekter och säkerhet har ökat för de nyare glukossänkande läkemedlen generellt. Ett par av läkemedlen har dessutom visat sig ha extra god effekt hos personer med diabetes som även har drabbats av hjärt-kärlsjukdomar. För den patientgruppen är därför just dessa preparat särskilt motiverade.
 
– Vi lyfter de nya preparaten eftersom erfarenheten har ökat och att vissa av preparaten visat sig ha särskilt gynnsam effekt hos patienter som har hjärt-kärlkomplikationer, enligt nya studier, säger Erik Åhlin, projektledare för Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård.
 
Operation ger långvarig effekt
Fetmakirurgi har också fått en något högre prioritet än tidigare, men fortfarande finns en del osäkerhet om effekterna på längre sikt och om den livslånga uppföljning som krävs efter operationen.
 
– Nya forskningsresultat pekar på att många personer med diabetes är fria från sin sjukdom fem år efter att de opererats, säger Erik Åhlin.
 
Diabetes är en av våra allra vanligaste folksjukdomar. Man räknar med att vården av de omkring 450 000 personer som har diabetes årligen kostar samhället drygt 9 miljarder kronor. Typ 2-diabetes är en sjukdom där vår livsstil har stor inverkan. En livsstil som i flera fall även bidrar till andra hälsoproblem.
 
– I riktlinjerna lyfts därför även rekommendationer som syftar till en hälsosammare livsstil, exempelvis ökade insatser för att stödja patienter att sluta röka, börja med fysisk aktivitet och skaffa sig goda kostvanor, säger Erik Åhlin.
 
Ny modell för framtagande av nationella riktlinjer
Rekommendationerna för diabetesvård tas nu fram enligt en ny förvaltningsmodell för nationella riktlinjer. Enligt den görs justeringar inom några områden i taget, där nya studier och ny kunskap visar att det behövs. På så sätt kommer uppdateringen framöver att ske oftare och genomföras snabbare.
 
– I prioriteringsgruppen som värderar kunskapsunderlagen och kommer fram till hur angelägen en viss åtgärd bör vara ingår nu såväl sakkunniga experter som representanter från Diabetesförbundet som företräder patienterna, vilket är väldigt bra och givande, säger Erik Åhlin.
 
I riktlinjerna konstaterar Socialstyrelsen även att kostnaderna för diabetesvården kommer att öka, främst på grund av befolkningsökningen och att människor idag lever allt längre trots att de är sjuka.
 
Slut på press release
 
Här finns hela dokumentet i sin helhet att ladda ner utan lösenord. 
 
Här finns totalt 117 sidor att ladda ner utan lösenord, här finns totalt 135 olika rekommendation vid diabetes
Mycket känner vi igen sedan 2015 men en hel del uppdateringar är inlagda i den löpande texten
 
 
Nya prioriteringar vid typ 2 diabetes
SoS har prioriterat om nedan rader för läkemedels-behandling vid T2DM för DPP4, GLP 1 och SGLT 2. 
 
SGLT2-hämmare i monoterapi prio 7 från tidigare prio 10
SGLT2-hämmare som tillägg till metformin prio 5 från tidigare prio 10
SGLT2-hämmare med empagliflozin (Jardiance) vid manifest kardiovaskulär sjukdom prio 3
 
DPP4-hämmare i monoterapi prio 7 som tidigare
DPP4-hämmare som tillägg till metformin prio 5 från tidigare prio 7
 
GLP1-analog i monoterapi prio 7
GLP1-analog som tillägg till metformin prio 5 från tidigare prio 6
GLP1-analog liraglutide (Victoza) som tillägg till metformin vid typ 2 diabetes och kardiovaskulär sjukdom prio 3
 
Fetmakirurgi vid T2DM med BMI över 40 prio 4
Fetmakirurgi vid T2DM med BMI 35-40 prio 5 från tidigare prio 5
Fetmakirurgi vid T2DM med BMI 30-35 Forskning och utveckling
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt