170510
 
Tack för ditt brev och synpunkterna till vår utredning.
 
Det är grundläggande för TLV att ha god och nära kontakt med professionerna, för att vi ska kunna göra så bra bedömningar som möjligt. Vi försöker också löpande utveckla formerna för att involvera patienter och tillvarata patienterfarenheter.
 
Vi utvärderar just nu Freestyle Libre för användning av personer med typ 1-diabetes och av personer med typ 2-diabetes. Vad gäller personer med typ 2-diabetes finns det väsentligt mindre klinisk dokumentation om effekten av att använda produkten, jämfört med dokumentationen som finns för personer med typ 1-diabetes. Vi har dock förstått att det i klinisk vardag finns bedömningar om att personer med typ 2-diabetes kan ha minst lika stor nytta av att använda Freestyle Libre. Detta är en av anledningarna till att vi anlitat fler kliniska experter än vad vi normalt gör i en utvärdering. Vi har fem experter, två diabetessjuksköterskor och tre läkare, knutna till oss i arbetet med Freestyle Libre. Syftet är att få input gällande patienternas behov och den förväntade nyttan av att använda produkten.
 
I TLV:s underlag sammanställs all befintlig data; vilka patienter som berörs, vilka studier som finns, kostnader och effekter m.m. I våra utvärderingar kan vi ta hänsyn även till annat än publicerade studier, exempelvis registerdata och andra uppföljningar.
 
TLV utvärderar Freestyle Libre inom ramen för vårt regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Vi kommer inte fatta något beslut om Freestyle Libre, utan det underlag vi tar fram syftar till att ligga till grund för landstingens beslut.
 
Avsikten är att det landstingsgemensamma rådet för nya terapier (NT-rådet) ska ta fram en nationell rekommendation till landstingen om hur Freestyle Libre ska användas. Tidplanen är att TLV:s underlag ska vara klart den sista maj, så att NT-rådet kan besluta om rekommendationen den 7 juni.
 
TLV och NT-rådet har även en löpande dialog med det nationella programrådet för diabetes, för att få ytterligare inspel från professionerna och patientföreträdare.
 
Vänliga hälsningar
Sofia
 
Sofia Wallström
Generaldirektör
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Dental and Pharmaceutical Benefits Agency
Box 225 20 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm
 
______
 
Till
Sofia Wallström
Generaldirektör
TLV,
 
170505
 
Jag kanske skulle ha gjort min röst hörd under paneldebatten på Diabetesforum förra veckan..
Kunskapsunderlaget till NT-rådet inför beslut om nationell rekommendation för FreeStyle Libre ska ju vara klart i maj. Skickar därför detta brev för att framföra våra synpunkter från primärvården.
 
Med stor förhoppning om att Ni vill ta detta i beaktande.
 
Vänligen
Eva Heed
Samordnande diabetes sjuksköterska
Region Örebro Län
 
 
 
Användande av FGM (flash glucose monitoring) på patienter med typ 2 diabetes i primärvård.
 
Kumla vårdcentral
April 2017
 
I primärvården finns både unga, yrkesverksamma och gamla multisjuka patienter med typ 2 diabetes som behandlas med 4-dos insulin
 
På vår vårdcentral finns just nu ca 7 % med 4-dos insulin, dvs ca 80 patienter.
 
I vårt arbete som diabetes sjuksköterskor i primärvården ser vi återkommande problem vid insulinbehandling hos
typ 2 diabetiker.
 
Problemen handlar ofta om svängande och/eller höga blodsockervärden som är svåra att förstå och hantera. Hos många finns även en ständig oro för låga sockervärden. Det kan också handla om att man inte testar sig av olika anledningar. Det kan vara svårt att komma ihåg, det kan finnas funktionsnedsättningar som gör det svårt praktiskt att genomföra självtester eller så känner man inte av sitt blodsockerläge och är då inte så motiverad till att göra självtester.
 
För att kunna ställa in ett blodsocker som inte är optimalt krävs det regelbundna självtester vilket ställer stora krav på våra patienter.
 
* Att få till en 7-punktskurva under arbetstid, kanske flera dagar, inverkar stort på din vardag på många sätt.
* Att mitt i natten, tända lyset och sticka sig i fingret för att kunna fånga upp en nattlig känning som du annars är omedveten om, är inte helt optimalt för din nattsömn.
* Att skriva ner alla värden, se ett samband, gissa vart sockret är på väg är inte helt lätt.
* Att behöva sticka sig i fingret när man är på restaurang, i affären, på gymmet, dvs vara offentlig med sin sjukdom är inte självklart för alla.
 
När vi fick möjlighet att testa FGM på ett antal patienter valde vi omsorgsfullt ut patienter med dålig metabol kontroll och svårinställda värden.
 
Våra inklusionskriterier
4-dosinsulin i kombination med något av nedanstående kriterier
* Högt HbA1c/svårinställd diabetes
* Svårigheter till självtestning pga fysiskt handikapp
* Stickrädsla
 
Citat från några patienter som fått möjlighet att prova FGM;
”Jag kände för första gången på mycket länge att jag förstod och hade kontroll på mitt blodsocker” 
 
”Trodde att jag hade bra kontroll över hur det fungerar med sockret men inser att det finns en hel del att lära. Förvånad över låga värden som jag inte känt av” 
 
”Haft diabetes i många år men lär mig fortfarande och tycker att det först nu blivit intressant att se hur sockret ligger och påverkas av det jag äter och av livet i stort” 
 
”Kan på det här viset kolla blodsockret x flera, även då avgöra om jag ska, behöver äta eller låta bli” 
 
Vi som diabetes sjuksköterskor ser många fördelar både för patienten och för oss själva med kontinuerlig kontroll av blodsockret. Vi får mer information om hur dygnet ser ut för våra patienter vilket gör det lättare att skräddarsy behandlingen. Patienterna får en ökad förståelse för sitt blodsocker och kan därmed bli mer delaktiga i sin behandling.
 
Att man behöver särskilda kriterier för användandet har vi full förståelse för då det är en kostnad för vården. Men diagnosen får inte avgöra vem som ska ha möjlighet använda FGM.
 
Att ha typ 2 diabetes betyder inte per automatik att det är lättare att hantera sjukdomen.
En typ 2 diabetespateint med 4-dos insulin kan ha samma problem med att reglera sitt blodsocker som en typ 1 diabetiker och ska därför ha samma möjligheter att få tillgång till ny teknik.
 
Vi ber Er ta med denna patientgrupp när ni nu ska besluta om vilka som ska få möjlighet att använda ny teknik som finns och kommer att finnas på marknaden i framtiden.
 
Mvh
Eva Heed och Annelie Bertling
Diabetes sjuksköterskor
Kumla Vårdcentral
Region Örebro Län
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt