Press release
 
Hoj17, ett projekt som drivs av Forskaren Ulla Tang. En 90 dagar lång cykeltur 200 mil skall ta Ulla genom Sverige för att upplysa om behovet av förebyggande vård för diabetiker.
 
 
Enligt sina forskarrön kan Ulla påvisa att när förebyggande åtgärder sätts in genom fotvård, inlägg och anpassade skor minskar diabetesfotbesvär och risken för amputation väsentligt.
 
Ulla driver projektet Hoj17 tillsammans med Göteborgs Diabetesförening, Svenska Diabetesförbundet, Västragötalandsregionen och DiabetologNytt.
 
Hoj17 startar 29 april i Göteborg och avslutas 30 juli i Jonesred. Under de 90 dagarna går resan genom bland annat Småland, Östergötland, Västmanland, Hälsingland, Västernorrland, Värmland och Västergötland. Vid anhalterna hålls möten, föredrag och seminarier i syftet att upplysa om vinsterna med en god fothälsa.
 
- Vi ser Hoj17 som ett bra initiativ för att lyfta frågan om förebyggande fotvård. Ulla har lång erfarenhet och stor kunskap inom området och genom vår verksamhet ser vi också tydligt fördelar med att arbeta med förebyggande. Vi stöttar projektet och vill bidra till att ge fler möjlighet till vad vi inom Ottobock strävar efter – Quality for life, säger Stefan Hultgren, Senior Project Manager Communications. Projektet stöds också av av Erimed, Mölnlycke Healthcare Ottobock och Össur. 
 
 
Från Göteborgs Universitet
 
Fredagen den 31:e mars disputerade Ulla Hellstrand Tang, doktorand på avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Ulla Hellstrand Tang disputerade fredagen 31:e mars med sin avhandling ” The Diabetic Foot - assessment and assistive devices”. Opponent vid disputationen var docent Jan Apelqvist, avdelning för endokrinologi, Skåne universitetssjukhus, Malmö. Professor Jón Karlsson, docent Kerstin Hagberg och med. dr. Roy Tranberg har varit Ullas handledare under doktorandtiden. Ulla arbetar också som legitimerad ortopedingenjör vid Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med hjälpmedel för nedre extremiteterna framför allt för prevention och vid vård av fotkomplikationer vid diabetes.
 
Vad fick dig att vilja bli doktorand?
I mitt kliniska arbete har jag mött många patienter med diabetes som riskerar fotsår, och i förlängningen ibland amputation. Många av dessa sår kan förebyggas med egenkontroll och lämpliga skor. Min drivkraft och passion har varit att skapa en enhetlig fotundersökning och riskgradering av fötter vid diabetes samt att utvärdera vilken typ av inlägg och skor som förebygger tryckskador.
 
Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om hur man identifierar riskfaktorer för att utveckla fotsår samt hur dessa riskfaktorer kan hanteras och bli ”friskfaktorer” som gör det möjligt för patienterna att leva gott i det dagliga livet.
 
Beskriv de viktigaste fynden i din avhandling
En enhetlig rutin för fotundersökning med hjälp av webprogrammet D-Foot har skapats. D-Foot är testat med avseende på reliabilitet. Av de 22 undersökningsmomenten och de 4 patient-frågorna varierade inter-och intrareliabiliteten. Baserat på forskningsresultaten har webprogrammet förfinats. Vidare visar tryckmätning av tre olika typer av sko-inlägg att trycket under fotsulan var runt 200 kPa när patienterna använde de inlägg och skor som studieupplägget föreskrev. De tre olika sko-inläggen som testades var: individuella av hårt material, individuella av mjukt material samt prefabricerade och de anpassades till patienternas promenadskor. Slutsatsen är att patienter med en riskprofil för fotsår på hälen rekommenderas att använda individuella inlägg. Individuella inlägg ger ett signifikant lägre tryck i hälområdet jämfört med de prefabricerade inläggen.
 
Vilka delarbeten ingick i din avhandling?
Följande fyra arbeten ingick i min avhandling:
Foot deformities, function in the lower extremities, and plantar pressure in patients with diabetes at high risk to develop foot ulcers. Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K and Tranberg R. Diabetic Foot & Ankle, 2015; 6.
 
Foot anthropometrics in individuals with diabetes compared with the general Swedish population - implications for shoe design. Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Hagberg K, Karlsson J and Tranberg R. Submitted.
 
The D-Foot, an eHealth tool useful in risk classification and foot assessment in diabetes – construction and reliability. Hellstrand Tang U, Tranberg R, Zügner R, Karlsson J, Lisovskaja V, Siegenthaler J and Hagberg K. Submitted.
 
Comparison of plantar pressure in three types of insole given to patients with diabetes at risk of developing foot ulcers – A two-year, randomized trial. Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K and Tranberg R.  Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 2014; 1(4):121-132.
 
Hur ser du på framtiden inom ditt forskningsområde?
Jag hoppas att mitt avhandlingsarbete inspirerar fler att forska inom fotproblematik vid diabetes. Det är ett spännande och viktigt forskningsområde som berör en stor patientgrupp. Mer forskning behövs kring vilken typ av sko-inlägg och skor som ger bra skydd mot fotskador. Ett annat forskningstema är att optimera skofunktion och design så att patientens förväntningar på skornas utseende tillfredsställs. Vidare behövs mer forskning rörande trycket under fotsulan relaterat till gång-parametrar och funktion i nedre extremiteterna.
 
Jag tror på fortsatt tvärprofessionell forskning med kompetens från ortopedteknik, fysioterapi och patientmedverkan. I forskargruppen behövs dessutom kompetens inom webbdesign, programmering och hållbarhetsanalys.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt