Kommentar från professor Johan Jendle, NDR:
Insulinpumpar och sensorer vid typ 1 diabetes
Insulinpumpar har använts sedan början av 1980-talet och har blivit allt vanligare. Det finns i dag över 10 000 insulinpumpar i Sverige.
Bland de riktigt små barnen har det absoluta flertalet insulinpump, då insulinpennor inte kan dosera i tillräckligt små doser. För lite större barn har majoriteten insulinpump i dag, men det finns stora variationer mellan olika landsting och regioner.
På vuxensidan på medicinklinikerna ser vi en gradvis ökning i antalet pumpanvändare, där i dag i snitt 22,7 % har insulinpump. Variationen mellan olika sjukhus är 3,3–47,6 % och mellan olika landsting 12–31,2 %. Andelen med pumpbehandling ökar successivt och det är fler kvinnor med pump (27,3 %) jämfört med män (19 %). Vidare ses att andelen med pumpbehandling ökar, framför allt bland yngre patienter (<30 år). Främsta indikationerna för insulinpump är högt HbA1c (når ej individuellt mål) och svängande glukosvärden, med cirka 30 % vardera.
Vad gäller glukosmonitorering så har kontinuerlig glukosmonitorering, continuous glucose monitoring (CGM)
CGM eller FGM används av 32,3 % av patienter med typ 1 diabetes, men det finns mycket stora variationer mellan olika landsting 
CGM kan även användas tillsammans med vissa insulinpumpar och kallas då Sensor Augmented Pump
(SAP) där sensorvärdena går direkt in i pumpen och hjälper individen att välja
insulindoser. Data för hur många som använder denna kombination saknas men är önskvärt.
Det är värdefullt att vi lär oss att använda hjälpmedel som insulinpumpar och sensorer på ett så effektivt sätt som möjligt och får möjlighet att dra nytta av register-data. Det är också viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt att samla uppgifter kring pumpar och sensorer.
Kontinuerlig glukosmätning
Sedan juni 2016 har det gått att registrera i NDR användning av CGM/FGM i NDR. Många kliniker har kommit igång med rapporteringen men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring CGM-andvändningen.
Procent av vuxna patienter med T1DM patienter med CGM/FGM
Norrbotten 8,8%
Kronoberg 9,6%
Stockholm 12,4%
Gotland 13,2%
Västernorrland 20,0%
Gävleborg 20,6%
Uppsala 24,6%
Värmland 30,4%
Skåne 30,9%
Västerbotten 34%
Östergötland 34%
Kalmar 34,4%
Jämtland 34,9%
Västernorrland 35,9%
Jönköping 38,3%
Dalarna 38,5%
Örebro 39,5%
Sörmland 41,2%
Blekinge 41,6%
Halland 49,2%
Västra Götaland 52,7%
Källa NDR Årsrapport
Nyhetsinfo
www red Diabet ologNytt