Swediabkids, registret där drygt 99% alla barn och ungdomar med typ 1 diabetes i Sverige är med, har publicerat sin årsrapport för 2016.

Rapporten visar flera positiva trender. Blodsockerkontrollen fortsätter att förbättras samtidigt som allvarliga blodsockerfall minskat.

I registret finns nu 7 310 barn i åldrarna noll till 17 år.
Av dem har 68 diagnosen typ 2 diabetes och 49 MODY (se nedan). Resten, 7193, har typ 1 diabetes.

Läs hela rapporten i sin helhet 47 sidor pdf utan lösenord
https://swediabkids.ndr.nu/Documents/NDR-Child/AnnualReport-2016.pdf


Press release

Medelvärdet för HbA1c, ett värde på genomsnittlig blodsockernivå, har de senaste fem åren sjunkit från 61,4 till 56,9 mmol/mol). Drygt hälften av alla barn, 54,9 procent, nådde målvärdet under 57 mmol/mol. För fem år sedan låg drygt var tredje barn under 57 mmol/mol.

Sätts målvärdet ytterligare, ned till 52 mmol/mol, klarade förra året en tredjedel av barnen det, för fem år sedanbara bara drygt en femtedel.

Med en striktare blodsockerkontroll ökar närheten till för låga blodsocker och djupa insulinkänningar men siffrorna i Sweddiabkids visar att det ofta går att förhindra. Djupa blodsockerfall definierar registret som att barnet var medvetslöst eller har haft en kramp. De tre senaste åren har antalet sjunkit från 2,8 procent till 2,1 procent.

Alltfler barn och ungdomar använder insulinpump framför allt bland de yngsta. För fem år sedan hade knappt hälften av barnen insulinpump, 2016 drygt 60 procent. Flest i Växjö, 89 procent, där är också blodsockerkontrollen bäst. Dock finns det ingen nämnvärd skillnad i blodsockerkontroll mellan de barn som använder insulinpump eller insulinpenna.

Allt fler använder tekniker för att kontinuerligt mäta blodsockret CGM (continuos glucose monitoring) eller så kallad flash glucose monitoring (Freestyle Libre). Det är för tidigt att utvärdera vilken effekt det har på sockerkontrollen men på Sweddiabkids nästa årsrapport kommer de uppgifterna med.

Under de senaste fem åren finns det ingen tydlig förändring i hur många som insjuknar, antalet har legat mellan 800 och 900 per år. HbA1c vid insjuknandet, vilket kan ses som ett mått på hur tidigt sjukdomen upptäcks, har inte heller nämnvärt förändrats. Liksom tidigare år insjuknar fler pojkar än flickor. Flest barn insjuknar mellan fem och 14 år.

”Under flera år har vi kunnat se hur medel-HbA1c i Sverige har förbättrats utan att frekvensen av hypglykemier [blodsockerfall] har ökat. Vården i Sverige har också blivit mer jämlik och skillnaden i HbA1c hos barn och ungdomar skiljer sig allt mindre mellan olika kliniker.” sammanfattar Karin Åkesson, registerhållare för SWEDIABKIDS, årsrapporten.

Från www.diabetesportalen.se

Läs hela rapporten i sin helhet 47 sidor pdf utan lösenord
https://swediabkids.ndr.nu/Documents/NDR-Child/AnnualReport-2016.pdf

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt