Process för att utse 2016 års bästa avhandling
i diabetologi (preklinisk och klinisk)
 
Arbetet har skett i fem faser:
1. Databassökning för att finna underlag för bedömning: Södersjukhusets bibliotekarie har sökt i databasen Libris och fått fram 47 avhandlingar för bedömning.
2. SFD´s vetenskapliga sekreterare (DN och JJ) har läst de avhandlingar (punkt 1.) som publicerats under 2016 och tagit fram ett mindre antal kandidater för slutbedömning.
3. SFD´s vetenskapliga sekreterare har även bett sakkunnig från de olika universiteten nominera kandidater för bästa avhandling.
4. SFD´s vetenskapliga sekreterare har därefter inhämtat synpunkter från en extern kommitté (Janet Leksell vetenskaplig sekreterare SFSD, Per-Ola Carlsson UAS).
5. Slutbedömning görs av vetenskapliga sekreterare och det finala beslutet förankras i SFD's styrelse.
Metod för bedömning:
Vi har använt nedanstående mall för att bedöma avhandlingarna. I slutbedömningen så har även andra faktorer vägts in såsom: förstanamn på publikationer och avhandlingens sammanvägda kvalitet.
* Nyhetsvärde/vetenskaplig höjd: (poäng 1-10)
* Metod/genomförande: (poäng 1-10)
* Publikation av delarbeten: (Summa Impact faktor)*
* Totalpoäng:
*Avdrag med 50% görs om den nominerade ej varit förstanamn på en publikation. Avdrag görs för varje arbete där den nominerade inte är förstanamn.
 
Diplom och ekonomiskt stipendium kommer att utdelas i samband med Diabetesforum i Stockholm 27/4 på kvällen
 
Årets Bästa Prekliniska diabetesavhandling 2016.
Väremo Leif
 
Bästa Prekliniska avhandling 2016
Väremo Leif. Systems biology of type 2 diabetes in skeletal muscle
Göteborg: Chalmers University of Technology; 2016
 
Avhandlingen är mycket välskriven med välgjorda illustrationer och publicerad i genomgående högt rankade tidskrifter.
 
Väremo har på ett elegant sätt bidragit till ökad förståelse av manifestationerna av typ 2 diabetes i skelettmuskler, där han identifierat möjliga patogenetiska processer bakom utveckling av insulinresistens.
 
I avhandlingsarbetet har flera nya verktyg utvecklats med utgångspunkt att vara användarvänliga och bidra till ökad förståelse om bakomliggande genetiska processer via sk gen-set analyser (GSE) för att utvärdera olika genetiska och epigenetiska influenser vad gäller gentranskription av betydelse vid typ 2 diabetes.
 
 
Årets Bästa kliniska diabetesavhandling 2016.
Niclas Abrahamsson
 
On the impact of bariatric surgery on glucose homeostasis.
Uppsala: Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism, Akademiska sjukhuset; 2016.
 
Niclas Abrahamssons avhandling är ett arbete med spännande och relevanta frågeställningar som gäller ett relativt nytt område inom diabetologin.
 
Abrahamson har i sin avhandling studerat fysiologiska effekter efter Gastric-by-pass (GBP) kirurgi samt effekt på GBP orsakad postprandiell hypoglykemi av GLP-1 analog behandling.
 
Han har i ett delarbete visat på att patienter som är behandlade med gastric-by-pass kirurgi har en hög risk för hypoglykemi, varav majoriteten av hypoglykemiepisoderna är asymtomatiska.
 
Vi valt ut Niclas Abrahamssons avhandling till årets kliniska avhandling i diabetologi då den ger oss ny kunskap i ett fält som är i behov att beforskas. Detta i synnerhet då den kliniska diabetologin kommer att ställas inför nya utmaningar i takt med att bariatrisk kirurgi blir allt vanligare.
 
David Nathanson och Johan Jendle
Vetenskapliga sekreterare Svensk Förening för Diabetologi
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt