Verksamhetsplan NPR-D 2017
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Övergripande mål för utvecklad kunskapsstyrning
De övergripande målen för en utvecklad kunskapsstyrning nationellt, regionalt och lokalt är
· En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård
· En snabbare och mer likvärdig tillgång till nya effektiva läkemedel
· Effektivare resursutnyttjande
· Förbättrat samarbete och samordning nationellt, regionalt och lokalt
 
Övergripande syfte och mål för nationella programråd/kompetensgruppernas arbete
De nationella programråden och kompetensgruppernas arbete syftar ytterst till att patienterna skall få tillgång till en mer jämlik och kunskapsbaserad vård. Genom att i nära samarbete med nationella utvärderingar följa kunskapsutvecklingen och vårdpraxis kan viktiga variationer i vårdens kvalitet uppmärksammas och förbättras.
 
Vidare syftar arbetet till att samverka i framtagandet av nationella kunskapsunderlag där det idag saknas eller behöver kompletteras med vårdprogram, riktlinjer eller motsvarande som stödjer kvalitetsutvecklingen inom området. Genom att i ökad utsträckning implementera gemensamma kunskapsunderlag förbättras förutsättningarna för en jämlik och kunskapsbaserad vård i landet.
 
Förbättringsområden och insatser 2017
I. Behandlingsriktlinjer för fotvård vid diabetes
 
II. Information om diabetes på lätt svenska och på andra språk
 
III. Kulturanpassning av utbildningsmaterial för diabetes - fortsättning
 
IV. Stöd, spridning, uppföljning och revision av kunskapsunderlag och vårdprogram
 
V. Triangelrevision
1. Motivering – behov och syfte
Diabetesvården är väl utbyggd. Innehållet och kvalitén skiljer sig dock mellan olika enheter. Med stöd av kriterier för god diabetesvård och en arbetsmodell för systematiskt kvalitetsarbete kan verksamheter utvärdera och utveckla verksamheten.
2. Mål
Kvalitetssäkrade diabetesmottagningar i landet.
3. Metod och åtgärd
Metodtriangulering för sjukhusmottagningar där tre enheter reviderar varandras verksamheter utifrån framtagna kriterier. Kriterierna för god vård bygger på de nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige och andra officiella kunskapskällor om diabetes från exempelvis det nationella programrådet för diabetes, SKL.
4. Ansvarsfördelning
Nationell projektledare från programrådet driver arbetet med regionala kontaktpersoner som regionala projektledare.
5. Uppföljning
Frågan följs regelbundet upp i samband med programrådets sammanträden.
6. Utvärdering
Utvärdering planeras i samarbete med Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings län.
 
VI. eHälsa och diabetes
 
Kommunikation
Att kommunicera verksamhetsplaner och programrådens/kompetensgruppernas arbete är en förutsättning för att kunna bidra till samverkan mellan nationell och regional nivå, samt för att nå målen i verksamhetsplanerna. Planering av kommunikation ska därför finnas med i alla delar av processen.