Nio av tio tidigt gravida kvinnor med diabetes uppger i en studie från Sahlgrenska akademin att de har god hälsa.
Omkring 500 kvinnor med typ 1 diabetes föder barn i Sverige varje år, vilket motsvarar cirka en halv procent av alla förlossningar. Typ 1 diabetes medför ökade risker, framför allt på grund av höga blodsockernivåer hos den gravida kvinnan. Det finns ökad risk för fostermissbildning och för olika nyföddhetskomplikationer. Fostret har ofta en starkare tillväxt än normalt. Den gravida kvinnan löper också högre risk att få havandeskapsförgiftning. Kvinnor med typ 1 diabetes som vill bli gravida får rådet att hålla sina blodsockernivåer i balans.
Studien är den första kartläggningen som gjorts i Sverige om välbefinnande och förmågan att hantera sin diabetes i tidig graviditet. Totalt ingick 168 kvinnor med typ 1 diabetes.
– Glädjande nog mådde kvinnorna bättre än förväntat. Nästan nio av tio kvinnor i vår studie upplevde att de hade bra, mycket bra eller utmärkt hälsa, säger Karolina Lindén som är barnmorska och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
– Kvinnor med typ 1 diabetes har en tuff graviditet med mycket oro för det väntade barnet och ständig kamp att uppnå normala blodglukosvärden och därmed minimera riskerna. Täta glukosmätningar, insulinanpassningar och goda kostvanor kräver mycket energi säger professor Marie Berg, som är forskningsledare för ett forskningsprojekt om hur ett webbaserat stöd kan främja kvinnornas välbefinnande och förmåga att hantera sin diabetes.
Kvinnor från sex olika specialmödravårdsenheter i landet ingår i forskningsprojektet.
I denna studie skattade 87, 5 % av kvinnorna sin hälsa som god. Välbefinnandet skattades som medelhögt, och förmågan att hantera sin diabetes i dagligt liv skattades som relativt hög. Den stressnivå som kan relateras till deras sjukdom var låg.
– Kliniska erfarenheter gör gällande att det finns en stark oro hos gravida kvinnor med typ 1 diabetes, något som även framkommit i kvalitativ svensk forskning. Detta är dock inte vidare studerat varken i Sverige eller internationellt. En viktig aspekt i vården av dessa kvinnor är att ge stöd och kunskap om hur blodsockret påverkas under graviditeten. Detta ökar möjligheten att kunna hantera det bättre, vilket kan bidra till en bibehållen hög grad av välbefinnande under resten av graviditeten. Förhoppningsvis får vi något svar på detta i kommande studier säger Karolina Lindén.
FAKTA TYP 1 DIABETES
Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom, och innebär att kroppens eget immunsystem attackerar och förstör de betaceller i bukspottkörteln som producerar insulin. Insulinet är nödvändigt för att glukosen i blodet ska tas upp av kroppens celler, och utan insulin får musklerna ingen energi att utföra sitt arbete. En person med typ 1 diabetes måste därför tillföra insulin med injektioner eller via pump.
Artikeln Well-Being and Diabetes Management in Early Pregnant Women with Type 1 Diabetes Mellitus är publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health. Här kan du läsa artikeln: http://www.mdpi.com/1660-4601/13/8/836

Karolina Lindén, barnmorska och doktorand vid Sahlgrenska akademin
Marie Berg, barnmorska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot 
reproduktiv och perinatal hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt