Kontrollen av blodsocker och kolesterol hos patienter med typ 2-diabetes är bättre i Danmark jämfört med i Norge och i Sverige enligt resultat från studien Nordic DISCOVER. 


Studien är den första nordiska jämförande långsiktiga studien av primärvårdens omhändertagande av patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras på den europeiska diabeteskonferensen EASD.

Studien visar att det är stora skillnader i hur man behandlar patienter med typ 2-diabetes i dessa tre nordiska länder under åren 2005 till 2015. Efter inledande behandling med enbart metformin får cirka 60 procent av typ 2-diabetes patienterna i Sverige äldre glukossänkande läkemedel (insulin eller sulfonylurea) jämfört med 30 procent av patienterna i Norge och Danmark där det i större grad används glukossänkande läkemedel (DPP-4i, SGLT-2i och GLP1-RA) för att intensifiera behandlingen.

Mer insulin i Sverige

De stora skillnaderna mellan länderna vad gäller insulinbehandling är konstant under observationsperioden. Under 2015 behandlades 25 procent av de svenska patienterna med insulin, jämfört med 10 procent av patienterna i Danmark och Norge, trots att insulinbehandling är förknippad med viktökning och risk för hypoglykemi.

Vidare visar studien att man i Danmark intensifierar den glukossänkande behandlingen tidigare när patienten har lägre blodglukosvärden, jämfört med Sverige och Norge. Blodsockernivåerna bibehålls på en lägre nivå över tid i Danmark jämfört med i Sverige och Norge. Patienterna hade en liknande sjukdomsprofil i alla tre länderna.

– Det är överraskande med skillnader i förskrivning och behandlingsresultat mellan länderna. Det är positivt att primärvården når så goda resultat i Danmark vilket sannolikt beror på att man använder nyare glukossänkande läkemedel säger Frederik Persson, läkare och forskare vid Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark.

Dröjer med dyrare läkemedel

Studien visar även att genomsnittsvärden för glukos och riskbehandling mot hjärt-kärlbehandling har stagnerat i Sverige och Norge de senaste 10 åren, men att Danmark fortfarande upplever en långsam förbättring.
- I Sverige ligger vi långt efter Danmark och Norge i användandet av välstuderade, nyare glukossänkande läkemedel. I Sverige används insulin mer, men de svenska patienternas glukosvärden är inte lägre. Vad det betyder för patienterna i slutändan vet vi inte ännu, men ett högt blodsocker är en riskfaktor för att utveckla diabeteskomplikationer och hjärt- kärlsjukdom, säger Michael Alvarsson, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Källa: Pressmeddelande från läkemedelsföretaget AstraZeneca

Mer om studien Nordic DISCOVER
Syftet med observationsstudien, Nordic DISCOVER, var att beskriva och jämföra vården av patienter med typ 2-diabetes i primärvården i Danmark, Norge och Sverige med hjälp av patientdata från elektroniska journaler.

Totalt omfattar studien 41 918 registrerade patienter med typ 2-diabetes mellan åren 1995-2015 från de tre länderna.
Patientdata extraherades från 60 primärvårdskliniker från tre länderna,

Patienter med typ-1 diabetes eller graviditetsdiabetes ingick inte i studien.

Nordic DISCOVER-studien har genomförts av AstraZeneca i samarbete med forskare bland annat vid Oslo Universitet, Norge, Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark, Odense Universitet i Danmark och karolinska, Stockholm

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt