Rapport Gun Forsander

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Fortsatt Rapport del 2

Desmond Schatz, som är pediatriker och president för ”Medicin och vetenskap” inom ADA, höll ett brandtal om vikten av fortsatt forskning för att lösa ”diabetesgåtan”. Han lanserade begreppet ”Diabetes@212°F” för att hetta upp aktiviteten att finna prevention och bot. 

Vid 212 grader Fahrenheit (=100 grader Celcius) är vatten på kokpunkten och denna metafor för behov av intensifierad diabetesforskning diskuterades. Kostnadsutvecklingen för diabetes i USA kan finnas på www.cdc.gov/diabetes. Det uppgavs att diabetes nu upptar 20 % av kostnaderna inom sjuk- och hälsovård. Trots att det finns dubbelt så många individer med diabetes som med cancer i USA är forskningsanslagen för diabetes bara en knapp tiondel i jämförelse. 

Det positiva är att med hjälp av forskning och klinisk tillämpning av denna har på tjugo år, från 1990 till 2010, förekomsten av diabetesrelaterade komplikationer sjunkit betydande. Som exempel gavs: hjärtinfarkt har minskat med 68%, stroke 52%, amputationer 52%, ESRD (end stage renal disease) 28%, grava HG 64%. 

”Advocacy, Education, Research” är även fortsättningsvis ledord för ADA´s verksamhet! 

 

Prof Barbara Kahn, Harvard Medical School

och Beth Israel Deaconess Medical Centre, mottog som första kvinna ADA´s främsta utmärkelse, Banting-priset. Hon höll en mycket intressant föreläsning om fettväven, inter-organ kommunikation och utveckling till T2D. Hon och ett stort antal doktorander har kartlagt mekanismerna bakom insulinresistens och den molekylära patogenesen bakom fetma och T2D. Bl.a. har hennes forskargrupp upptäckt en grupp lipider med insulinkänslighetshöjande egenskaper som också är anti-inflammatoriska och stimulerar GLP-1 och insulinsekretion. Prof Kahns forskning har lagt grunden för förståelsen av att fettväven är ett endokrint organ och har haft stor betydelse för utveckling av läkemedel vid T2D. En hel del forskning har också skett tillsammans med professor Ulf Smith vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

”Is there a racial difference in mean glucose measured as CGM in relation to HbA1c?” 

Tidigare studier har indikerat att det är så, dvs att ”african-americans” har ett högre HbA1c än individer med kaukasiskt ursprung med samma glukosvärden mätt som p/glukos. En ny studie presenterades där man använt FGM, dvs Abbot Libre. Det visade sig att HbA1c vid ett genomsnittligt glukosvärde på 200 mg/dl (= 11.1 mmol/l ) låg +0.4 % högre. Följande data presenterades: 

Afro-amerikanskt ursprung Kaukasiskt ursprung 

6.5% = 6.3% 

7.0% = 6.8% 

8.0% = 7.7% 

9.0% = 8.7% 

10% = 9.6% 

11% = 10.5% 

Eftersom glykosyleringsgraden är en markör för kärlskada kan man därför befara en ökad komplikationsrisk för färgade individer. Dock fann man inte denna korrelation med fruktosamin eller glykosylerat albumin där studien visade identiska värden för försökspersonerna i förhållande till medelglukos. 

Man sammanfattade sina resultat med att säga att den inter-individuella skillnaden i glykosyleringsgrad, oavsett genetiskt ursprung, är betydande och har kliniskt större betydelse. Viktigt att anteckna medel CGM och glukosvariation, ex mätt som SD, i journal/register. Våra råd till patienterna bör fokusera mer på dessa mått och inte enbart på HbA1c. 

Data från den internationella och viktiga Teddy-studien

presenterades avslutningsdagen. I denna har 8676 barn med genetiskt ökad risk för T1D deltagit från 3 månader till 15 års ålder och det finns en skattkista av information att hämta avseende utveckling av T1D och öcells-autoimmunitet. 

Kumulativa, dvs upprepade, negativa livshändelser för barnet ger signifikant ökad risk för utvecklande av autoimmunitet och T1D före 6 års ålder hos dem med HLA DR3/4. Enstaka negativa händelser för barnet och föräldrastress kunde inte påvisa högre risk . 

Cirka 25% av samtliga barn i studien upplevde någon typ av negativ livshändelse under sina första 6 år och hela 10% av barnen var år efter år utsatta för detta. 

Barndomen är för många en period av svår utsatthet och Barnkonventionens grundidé att alla minderåriga måste skyddas och att alla vuxna har en skyldighet att bidra till detta, är oerhört viktig. 

Sammantaget

ADA-mötet gav fortsatt inspiration till både kliniskt arbete och forskning inom diabetesområdet. 

Mycket är gjort - men: det finns så mycket kvar att göra!