Nedtill två arbeten
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Vi har en masterstudent Ahmed Hussein som nu blivit färdig med sin uppsats i omvårdnad om hur sjuksköterskor på en strokeenhet arbetar med assisterad egenvård för patietner med diabetes och stroke, avseende fotprevention. Studien visade att journalföringen kan bli bättre och att sjuksköterskorna på avdelningen behöver mer kompetensutveckling inom diabetes och diabetesfoten när de arbetar på en strokeenhet vid en neurologisk klinik. 
 
Med vänliga hälsningar
Magdalena Annersten Gershater
 
Länk till uppsatsen:
 
DIABETESFOTEN HOS INNELIGGANDE STROKEPATIENTER: RISK, OMFATTNING, OCH OMVÅRDNADSÅTGÄRDER BAKGRUND: Fotkomplikationer är de allvarligaste komplikationerna till diabetes som ofta leder till kostnadskrävande behandlingar och amputation. Stroke resulterar i förlust eller begränsning av tidigare fysiska, psykiska och sociala aktiviteter, inklusive nedsatt förmåga att skydda sina fötter och utföra egenvård. Strokepatienter med diabetes har stor risk att skada sig i den förlamade sidan av kroppen. Nedsatt mobilitet är en riskfaktor som kan orsaka patienten skada. På vårdavdelning för strokedrabbade patienter kan sjuksköterskan genom god omvårdnad och preventiva åtgärder bidra till att risken för utveckling av skada på fötterna hos strokepatienter minskar. SYFTE: Syftet med studien är att kartlägga omfattningen av diabetesfot på en neurologisk klinik samt granska omvårdnadsdokumentationen om preventionsåtgärder hos strokepatienter med diabetes avseende risken att utveckla fotsår. METOD: En retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats. Studien genomfördes på en neurologisk klinik på ett universitetssjukhus i södra Sverige. Samtliga journaler N=101 från strokepatienter med diabetes som vårdades på kliniken från 1 januari 2015 till den 20 december 2015 granskades med hjälp av Global Trigger Tool (GTT). Dataanalysen delades i två delar: deskriptiv statistisk analys och manifest kvalitativ innehållsanalys. RESULTAT: Medianåldern är 78 år (41-93 år). Kvinnor n=40, män n=61. Journalgranskningen visade generellt på bristande dokumentation. Riskbedömning för fotsår var inte dokumenterad i någon av journalerna. För patienter som hade dokumenterade fotsår (n= 3) var lokalisationen av fotsår på samma sida som patienten var förlamad. Dokumenterade preventions- och omvårdnadsåtgärder i sängen: (n=12) och i stolen: (n=0). Enligt IWGDF riskklassifikation identifierades (n =12) som har riskfaktorer för fotproblem och fotsår. Dokumentation av omvårdnadsprocessen följdes inte i journalerna. SLUTSATS: Patienterna har hög ålder, är multisjuka och förlamade helt eller på ena sidan av kroppen. Lokalisationen av fotsår på samma sida som patienten var förlamad. Brister i omvårdnadsdokumentation och preventionsarbete medför risk för patientens säkerhet. Studien ger mer kunskap när det gäller risk för utvecklandet av fotsår hos patienter med stroke och diabetes som vårdas på neurologisk klinik. Studien ger ett underlag för att utveckla klinikens kvalitetsarbete och försäkra patientsäkerhet genom att öka kunskap om diabeteskomplikationer och riktlinjer, omvårdnadsdokumentation enligt omvårdnadsprocessen, samt kritiskt tänkande av omvårdnad. Fler studier om fotsår hos strokepatienter rekommenderas.
 

Tro och familj avgörande för att hantera typ 2-diabetes 

Press relerase 

FORSKNING. Familjevärderingar och buddistisk tro har visat sig vara de två avgörande faktorerna för thailändare när det gäller att anpassa sig till och hantera typ 2-diabetes. Det visar ny forskning.

Wimonrut BoonsateanDiabetes typ 2, som ofta orsakas av livsstilsval, har på allvar börjat oroa hälso- och sjukvården. En bidragande orsak är diagnosens snabba globala spridning; en trend som också märks i Thailand.
Forskaren Wimonrut Boonsatean, som delar sin tid mellan Rangsit University i Thailand och Malmö högskola, presenterar nu sina forskningsresultat i avhandlingen Living with type 2 diabetes in a Thai population: Experiences and managent.
– Det är en obotlig sjukdom med många komplikationer och konsekvenser, inte bara för den drabbade utan för hela familjen. Det påverkar även det sociala livet, säger Wimonrut Boonsatean.

Skillnader mellan öst och väst

Vid en jämförelse med liknande forskning gjord på västerländska populationer, märks tydliga skillnader.
– Vi vet att både thailändare och människor i västvärlden kan hantera att leva med diabetes. Men när jag gjorde mina egna djupintervjuer märkte jag att starka familjeband och den buddistiska tron bidrar till ett visst själsligt lugn och ett positivt förhållningssätt till sjukdomen, säger Wimonrut Boonsatean och fortsätter:
– Mina studier visar att kvinnor och män har liknande uppfattningar när det gäller hur är att leva med diabetes. Det är ett resultat som skiljer sig från forskning som gjorts i västvärlden. Min forskning om socioekonomisk status uppvisade delvis signifikanta skillnader, men inte alls lika många som de västerländska forskarna kunde uppvisa.

Familjens roll

– Den thailändska befolkningen klarar av att anpassa sig till sin situation. Västerlänningar är också bra på att anpassa sig, men det finns skillnader när det gäller hur detta sker. Båda kan klara av att hantera sjukdomen väl, men under anpassningsfasen är det olika faktorer som påverkar dem.
Familjens roll är avgörande för hälsan och för vilket stöd en individ får. I sin forskning redogör Wimonrut Boonsatean för de täta familjebande som thailändska familjer har. I den traditionella hierarkiska strukturen förväntas den yngre generationen ta hand om de äldre och sjuka familjemedlemmarna, såväl praktiskt som känslomässigt och finansiellt.

Lugnt avvaktande

En skillnad, som visade sig vara ett bra hjälpmedel för thailändarna att anpassa sig till sin diagnos, var det utmärkande nationella karaktärsdraget att vara "lugnt avvaktande", som Wimonrut Boonsatean beskriver det.
– När thailändare ställs inför en konflikt eller svårighet uppträder de lugnt på ytan, medan de tar sig tid att fundera över hur de ska hantera och förstå situationen, förklarar hon.
Majoriteten av thailändarna är buddister, ett trossystem som Wimonrut Boonsatean menar har en positiv effekt på hur man accepterar och hanterar livet med diabetes.

Tron stödjer

Buddism är den dominerande livsfilosofin i Thailand. Den uppmanar thailändarna att söka efter den yttersta sanningen i sina liv. Lidande och vägen bort från lidande är viktiga koncept inom buddismen. Att upprätthålla den buddistisk tron, hjälper troende thailändare att förhålla sig till sina liv med diabetes.
– Våra kroppar förändras varje dag; åldrande, sjukdomar och död är en del av det mänskliga livet; om vår kropp förändras så kan den åstadkomma lidande. Men det är hur vi hanterar detta lidande och fortsätter leva ett gott liv med sjukdomen, som är skillnaden, säger Wimonrut Boonsatean.
– Den buddistiska synen på livet bidrar till att thailändska kvinnor uppfattar sina liv med diabetes som "något naturligt". Buddismen fungerar som en slags andlig tillflyktsort och hjälper dem att hantera den psykologiska börda som diabetes kan innebära.

Text: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.