Svenska Läkaresällskapet
 
 
Den 31 augusti-1 september samlas några av världens främsta företrädare inom akademi och industri samt representanter för stat och vetenskapsmedia vid ett Berzelius symposium i Båstad i Skåne för att diskutera framtiden för precisionsmedicin inom typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom.
– Många har väldigt höga förväntningar på möjligheterna för precisionsmedicin för att förebygga typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom, säger Paul Franks, professor i epidemiologi vid Lunds universitet och initiativtagare till mötet.
Goda exempel på precisionsmedicin begränsas i dag huvudsakligen till sällsynta monogena sjukdomar, som beror på en enda gen, som MODY och lipodystrofi. 
– Men de är sk. proof-of-concept, dvs de utgör bevis för att konceptet fungerar, vilket behandlingen av sjukdomar där flera gener är inblandade kan dra nytta av. Diabetes och hjärt- kärlsjukdomar är komplexa sjukdomar. Kan de klassificeras och definieras med hjälp av biomarkörer framtagna med dagens, och framtidens, tekniker skulle komplexiteten i dessa sjukdomar minska och få dem att efterlikna sina monogena kusiner, säger Paul Franks. 
Sverige har intagit en tätposition när det gäller forskning och initiativ för ett förverkligande av individanpassad vård för diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.
– Med de utmärkta kliniska register, biobanker, kunskap och teknik som finns i Sverige, har vi en enastående infrastruktur för precisionsmedicinsk forskning och klinisk praxis.
Faktum är att flera av världens största initiativ inom precisionsmedicin samordnas av svenska institutioner, och våra forskare är centrala för många av de globala nätverk för precisionsläkemedel i Europa och USA. Som en ledande nation på området är det viktigt att vi skapar forum för innovativa diskussioner; att vi främjar enighet och samarbete, och vi bör underlätta kunskapsöverföring och utbildning. Med mötet i Båstad försöker vi förverkliga dessa ambitioner, avslutar Paul Franks.
Fakta/Precisionsmedicin
För vuxna med hög risk för insjuknande bidrar en intensiv behandling med förbättrad kost och motion till att insjuknandet skjuts upp med omkring tre år, och att behovet av läkemedel (Metformin) fördröjs med 18 månader.
Den mänskliga biologin är komplicerad och variationen mellan människor är stor. Hur vi svarar på läkemedel och vilka komplikationer vi riskerar utveckla beror till stor del på vårt genetiska arv. Medan vissa patienter svarar mycket bra på sin behandling, svarar andra lite, eller inte alls. Under tiden fortskrider sjukdomen och så småningom utvecklas allvarliga och livshotande komplikationer såsom skador på ögon, njurar, nerver och hjärta och kärl. Det finns därför ett akut behov av att utveckla innovativa och effektiva förebyggande behandlingsstrategier.
Information och anmälan till Berzelius symposiet:
 
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt