Statistik förskrivning CGM/FGM och insulinpump i Sverige
http://www.diabethics.com/forskning-teknik/statistik-forskrivning-cgmfgm-och-insulinpump-i-sverige/

Gå in på ovan www för att läsa hela artikeln med tabeller i bästa upplösning. I mobil och i dator kan tabellerna förstoring genom att klicka på tabellen. Referenserna markerade med siffror inne i texten är också klickbara.

 

Hans Jönsson på Diabethics har gjort ett imponerande kartläggningsarbete av CGM/FGM och insulinpump i Sverige med siffror för slutet av 2015. Ett stort tack!

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt
 

12 april, 2016

CGM_FGM april 2016

För en tid sedan började jag, i följderna av mitt engagemang för att fler ska få hjälpmedel i Stockholms landsting, att nysta i hur skillnaderna ser ut mellan förskrivning av hjälpmedel i landet. Vi vet alla att det råder stora orättvisor gällande förskrivningen mellan landstingen, och idag finns gott om evidens gällande nyttan av CGM och nivå av HbA1c (har skrivit om det 123 och 4) viktigaste markören för hur vi mår kortsiktigt, och risken för komplikationer långsiktigt. Jag förstår inte att vi har statistik på väldigt mycket, inklusive vet rätt väl hur många som de facto har insulinpump, men inte CGM och FGM. Jag gillar statistik, som inte säger allt men väldigt mycket, det borde funnits underlag att kunna jämföra detta nyckeltal mellan landstingen. Självklart påverkar inte CGM/FGM allena värdena, även insulinpump och även variationer gällande kvalitén på vården kan påverka. Personligen tror jag att diabeteskvaliteten är hög överallt, och att den bör kunna bli bättre och bättre, framöver. Dessutom finns skillnader inom respektive landsting, dvs både gällande förskrivning men även möjligen kvalitén på vården. Viktigt att poängtera, jag är övertygad om att absoluta majoriteten av Sveriges diabetologer vill förskriva dessa hjälpmedel till alla, men hindras av landstingens politiker och av budgethänsyn.

Jag kontaktade själv för flera månader sedan alla Sveriges 21 Landsting, och bad enligt offentlighets- och sekretesslagen ut siffror på totalt antal förskrivet CGM och FGM (idag bestående av endast Freestyle Libre), barn och vuxna separerade. Jag fick omedelbart svar från de flesta landstingen, en del dröjde (mest mindre Landsting) och två vägrade lämna ut. Jag har idag fått av 17 av 21 Landsting (för barn 16 av 21). Två har nekat, Östergötland och Skåne, som gav skriftliga avslagsbeslut med besvärshänvisning.

Så den statistik jag hittills har är inkomplett, men redan nu väljer jag att dela med mig av detta arbete som ingen tidigare gjort, som ni ser så visar sig direkt faktorer som är fundamentala för vår hälsa och vår livslängd. Varför jag väljer att dela den redan nu är, även om vissa rockader skulle ske i rangordningen i sammanställningen så framgår resultatet med all önskvärd tydlighet; hjälpmedel ger bättre värden, värden som inte kan bli för bra. Värden som på sikt minskar risken för komplikationer och därmed förlänger liv. Jag trodde inte korrelationen skulle vara så tydlig då variationen gällande HbA1c i snitt skiljer sig marginellt mellan landstingen, men flera av de landsting som förskriver i högre omfattning tillhör de som både har lägst Hba1c samt tillhör även de med flest patienter under det av Socialstyrelsen rekommenderade målvärdet 52 mmol.

Ett par viktiga kommentarer:

  • Antalet med typ 1 diabetes kommer från NDR för vuxna, detta för 2015, och Swediabkids årsrapport för 2014. 2015 års siffror var ej tillgängliga för barn.
  • Antalet med insulinpump samma som ovan.
  • Det landsting som har flest vuxna typ 1 patienter med antingen CGM eller Freestyle Libre är Jönköping med 37,4% täckning. Minst är Sörmland med 7%. Motsvarande för barn är Jönköping med 81,5% och minst Norrbotten med 15,8%. Så stora skillnader gällande både vuxna och barn.

OBS! Jag har försökt ha så hög upplösning på bilderna som möjligt, men det är mycket information och jag ville ha en bild, inte uppdelat på flera. Klicka på dem så går det att zooma.

Bilden nedan är Sveriges samtliga landsting, antalet personer med typ 1 diabetes (vuxna och barn), antalet och procentuellt som har insulinpump, CGM, FGM (Freestyle Libre), samt kommentarer.

CGM_FGM april_JPG_2

Jag har valt att titta på två av de viktigaste nyckeltalen för uppföljning, snitt HbA1c på Landstingsnivå samt andel av T1D under Socialstyrelsens mål om 52 mmol i HbA1c. Först vuxen.

Vuxna med typ 1 diabetes

Nedan syns de tio landsting som enligt NDR 2015 hade lägst snitt av HbA1c för samtliga T1D, andel som hade CGM, andel med FGM, totalt CGM/FGM, placering gällande förskrivning (dvs nr 1 skriver ut flest CGM/FGM totalt, procentuellt, av andel T1D) och placering förskrivning pump. På listan nedan med de tio landsting med lägst snitt av HbA1c för länets vuxna med typ 1 diabetes är alltså fem av de landsting i Sverige som skrivit ut procentuellt flest CGM/FGM. På listan är även fem av de landsting som skrivit ut flest pumpar. Var Östergötland och Gotland placerat sig vet vi inte då jag inte fått statistik.

Lägst HbA1c vuxna april 2016

Nyckeltal nr 2, hur många procent av respektive läns personer med typ 1 diabetes når det av Socialstyrelsen uppsatta målet om att ha max 52 mmol i HbA1c. Sex landsting är de samma som i rankingen ovan. Av de tio på denna lista är sex bland de tio som procentuellt förskriver mest CGM/FGM, Skåne saknas uppgifter från men med tanke på att vi vet de förskriver en hel del Libre är det inte otänkbart att de skulle adderats de sex. Fem är även de som förskriver flest pumpar. Så här ser det ut:

HbA1c under 52 vuxna april 2016

Barn med typ 1 diabetes

Tittar vi på motsvarande statistik för barn ser det ut på följande sätt. Här är osäkerhetsfaktorer Kronoberg och Gävleborg som inte svarat, Östergötland av ovan nämnda skäl. Men likväl är fem av de landsting med lägst snitt av HbA1c för barn 0-18 bland de tio som förskrivit mest CGM/FGM i landet. Av de som saknas så är det sannolikt att något av dem tillhör de tio främsta att förskriva CGM/FGM, så statistiken talar för sig själv även här, anser jag. Gällande pump är tre av dessa bland de som förskriver flest procentuellt.

Lägst HbA1c barn april 2016

Jag tror alla som läst hittills börjar ana den röda tråden, men visar ändå nedan. Sju av tio landsting är samma som på listan ovan, så redan där syns en röd tråd. Av de tio på listan nedan tillhör fem de tio främsta att förskriva CGM/FGM. Av de på denna listan nedan är det tre jag saknar uppgifter från, och likt ovan är sannolikheten stor att även ett par av dessa tillhör de som är främst på att förskriva CGM/FGM. Fyra är de som förskriver flest pumpar.

HbA1c under 52 barn april 2016

Sammanfattning

Det är på intet sätt en studie, utan en sammanställning. En del landstingsuppgifter saknas som sagt, men jag valde att publicera då det är precis så tydligt som jag var rädd för. Statistik säger inte allt, men väldigt mycket. Dessa förhållandevis små skillnader i värden och förskrivningsprocent av diabeteshjälpmedel kan innebära minskad risk för komplikationer. Det finns ingen nivå där kontrollen av HbA1c kan anses vara tillräckligt vid typ 1 diabetes. Sjukdomen är extremt lynnig och än idag, år 2016, så innebär en typ 1 diabetes förkortad livslängd om 10 år i genomsnitt (5).

Typ 1 diabetes är en kronisk, allvarlig, obotlig och dödlig sjukdom. År 2014 dog 102 personer i direkt orsak av typ 1 diabetes enligt Socialstyrelsen. Totalt dog 9143 personer med någon form av diabetes som underliggande orsak, dvs där akut dödsorsak varit någon annan men vi vet idag tack vare forskning att flertalet av dessa direkt kan knytas till sjukdomen. Vi vet dock inte hur många som hade typ 1 diabetes. Se mer om alla studier och siffror jag refererar till 6 och 7.

Nu är Nationella Programrådets förslag ute på remiss, svar skall inkomma från samtliga landsting innan 20 april, se förslaget på Dagens Diabetes 8. CGM/FGM och insulinpump förbättrar HbA1c, ger mindre risk för insulin- och diabeteskoma, och mindre blodsockervariabilitet, men det kanske allra viktigaste är den förbättrade livskvaliteten. Med FGM behövs inte längre blodstick då Libre är maskinkalibrerad. Genom CGM väcks individen med oförmåga att känna av lågt blodsocker av ett akustiskt larm. Allt detta ger även trygghet för livskamrat, släkt och vänner. Med modern insulinpump kan insulinpump stängas av redan innan lågt blodsocker genom CGM och starta upp igen vid stigande blodsocker. Allt detta, CGM/FGM och insulinpump, förbättrar drastiskt livskvaliteten för oss med typ 1 diabetes. Framtiden är här. Nu.

Jag hoppas de tar del av detta vid sitt beslut. #förlängvåraliv och #öppnaögonen

Hans Jönsson
Diabethics