Årets kvalitetsförbättrare 2016 är

diabetessjuksköterska Karin Johansson, Växjö

Bland landets diabetessjuksköterskor har Karin Johansson, Växjö, utsetts till Årets kvalitetsförbättrare. Utnämningen tillkännagavs vid SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, symposiedagar 2016 i Stockholm.

Karin Johansson

-I mitt arbete som samordnare har jag jobbat med modell för direktöverföring, dvs automatisk överföring, från patientjournalen till Nationella Diabetesregistret, NDR. Region Kronoberg var bland de första i landet med detta system, som jag utvecklat tillsammans med It-tekniker. Vi har fått pris även för tekniken, berättar Karin Johansson. 

Karin Johansson, är distriktssköterska med specialisering diabetes/diabetessamordnare i region Kronoberg samt doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap vid  Linnéuniversitetet i Växjö.

Prismotivering lyder:

Karin Johansson har arbetat strategiskt och framgångsrikt med att kvalitetsutveckla diabetesvården, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Hon har varit en drivkraft i utvecklande av en framgångsrik modell gällande överföring från Cambio-Cosmic journalen till NDR (nationella diabetes registret).  Modellen har dels förbättrat inrapportering till NDR, dels utgjort en grund för förbättringsarbete och kvalitetssäkring vid vårdenheter.

Därtill har Karin Johansson alltid värnat om den enskilde patienten med diabetes. Den publicerad artikeln ” Manoeuvring between anxiety and control: Patients’ experience of learning to live with diabetes: A lifeworld phenomenological study” borde läsas av alla som arbetar med diabetes. Stipendiet delas ut med stöd av Sanofi och är på 30 000 kronor. 

 

Nouha Sahle Stattin, Stockholm, är årets diabetessjuksköterska

Nouha Sahle Stattin, vårdutvecklingsledare vid Akademiskt Primärvårdscentrum i Huddinge, är årets diabetessjuksköterska. Hon nominerades av sina arbetskamrater och mottog priset vid en ceremoni under SFSD:s (Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds) seminariedagar 2016 i Stockholm.

Nouha Sahle Stattin

- Det är stort! Och jätteroligt att vara så uppskattad från kollegorna som nominerat mig. Jag har jobbat med diabetes hela mitt liv, först i Beirut där jag är född och sedan i Sverige från 1990.

Nouha Sahle Stattin disputerade 2001 med avhandlingen ”Immigrant patients with diabetes” som handlar om hur språk, kultur och bristande förståelse för hur det är att leva med en kronisk sjukdom kan skapa problem i mötet mellan patient och vårdpersonal. Nouha Saleh Stattin har utvecklat en modell för att stödja patienten och inrikta hen på att ta ansvar för sin egenvård. 

- Vi måste förstå hur individen resonerar kring sin sjukdom. Sjukvården är inte byggd för invandrare och olika kulturer. Men om vi låser fast oss vid kulturer och språk så underskattar vi den personcentrerade vården och tappar individen. Vi måste se varje individ, vare sig det är en patient med invandrarbakgrund eller en ”svensk” patient – alla är unika. Vårdpersonal måste våga ställa frågor om hur patienten uppfattar sin sjukdom, hur de resonerar kring den, hur de uppfattar sjukdomen, om de funderar på varför de fick diabetes och så vidare, säger Nouha Sahle Stattin.

SFSD:s prismotivering lyder:

En sjuksköterska som ser och lyfter varje individ, både personer med diabetes och kollegor. Hon utvecklar utbildningar och handleder kollegor på olika nivåer för att vi ska kunna bidra till en bättre diabetesvård.

Årets diabetessjuksköterska utses av SFSD i samarbete med Ascensia Diabetes Care Sweden AB. Priset är ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor. 

 

Hedrande stipendium till diabetessjuksköterska

Kaija Seijboldt, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

Diabetessjuksköterska Kaija Seijboldt, 54 år, verksam vid Akademiskt primärvårdscentrum, har tilldelats årets Poster Stipendium på 20 000 kronor. Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, seminariedagar i Stockholm.

Kaija Seijboldt

Stipendiet får hon för sitt arbete med att ”fastslå framgångsfaktorer för befrämjande av en jämlik diabetesvård. Titeln på hennes Poster är: Diabetesansvarig sjuksköterska (DAS) i primärvården: Erfarenheter av yrkesrollen och hur yrkesrollen påverkar jämlik diabetesvård, efter genomgången vidareutbildning”.

Vad kom du fram till?

- För det första är det viktigt att ledningen har detta som en prioritering och låter diabetessjuksköterskan jobba med det, det måste finnas bra rutiner. Sedan är det viktigt att  kollegorna förstår vad man kan och vad man sysslar med, att det finns en kunskap om hur förbättringar kan genomföras. Ur det egna perspektivet är det viktigt att se sig som en stödjande och undervisande person. Man blir inte en bra diabetessjuksköterska på en gång, det måste få ta tid att utvecklas. Jag såg i mitt arbete att vissa saker tog två år.

Prismotiveringen lyder: Utifrån en empirisk undersökning fastslå framgångsfaktorer för befrämjande av en jämlik diabetesvård, ledd av DAS. Faktorer som stöd från ledning och kollegor liksom kunskap, engagemang och tillit till den egna förmågan är viktiga hörnstenar för att nå målet. Stipendiet delas ut med stöd av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

 

Årets omvårdnadsstipendium till diabetessjuksköterska

Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna

Diabetessjuksköterska Maria Svedbo Engström, 35 år, Säter, och verksam vid Högskolan Dalarna, samt doktorand vid Nationella Diabetes Registret, NDR, och Göteborgs universitet, har tilldelats Omvårdnadsstipendium 2016 på 15 000 kronor.  Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, seminariedagar i Stockholm.

Maria Svedbo Engström

Stipendiet får Maria Svedbo Engström för arbete ”Nationell kartläggning av patientrapporterat utfall i diabetesvården”.

- Vi har utvecklat en ny patientenkät för Nationella Diabetesregistret, NDR, som tidigare bara haft en pilot. Vi är fortfarande i test- och utvecklingsfas men målet är patienten inför besök med diabetesvården ska kunna besvara enkäten. På sikt ska detta kunna bidra till en förbättrad vård för personer med diabetes.

Att patienterna rapporterar in själva, på vilket sätt blir vården bättre?

-Vi kommer att få en bredare bild och inte bara den mediciniska data utan kommer närmare hela patienten.

SFSD:s prismotiveringen lyder: Genom utarbetande av ett formulär som utgår från personer som lever med diabetes och med deras ord kan diabetesvården i Sverige få en nationell beskrivning av hur vuxna med diabetes mår, och hur de har det med sin diabetes. Därtill ges en bild av hur diabetesvårdens stöd uppfattas och genom detta ge ytterligare en viktig (kanske den viktigaste) dimension till de jämförelser i landet som görs med hjälp av NDR.

Hedrande stipendium till diabetessjuksköterska

Anna Lindholm Olinder, Stockholm

Diabetessjuksköterskan Anna Lindholm Olinder, 56 år, vid Sachsska barn- och ungdomskliniken, Södersjukhuset i Stockholm har tilldelas 2016 års Pedagogiskt stipendium på 30 000 kronor. Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, seminariedagar i Stockholm.

Anna Lindholm Olinder.

Stipendiet får Anna Lindholm Olinder för sitt arbete ” Personcentrerad vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes”.

Prismotiveringen är: Det är väl känt att unga kvinnor med diabetes är en sårbar grupp. De skattar ofta sin livskvalitet lågt och de har därtill sämre glukoskontroll än unga män med diabetes. Ansökan har en genomtänkt pedagogisk inriktning med ett fokus på en ändamålsenlig egenvård utifrån personens preferenser.

- Detta är en pilotstudie som precis har börjat tittar på unga kvinnor, 15 – 20 år, med typ 1 diabetes. Vi vet att de har en större sjukdomsbörda av sin diabetes än en killar i samma ålder, de har svårare att acceptera sjukdomen. Vi använder en metod ”guidad egenvårdsbeslutat, GSDY”, det är ett dokument där individen får möjlighet att reflektera över sin egenvård, det kan till exempel vara att skriva klart meningar där ord utelämnats. Studien ska omfatta 100 patienter där 50 får aktiv intervention. Både läkare och diabetessjuksköterskan är involverade, säger Anna Lindholm Olinder. Stipendiet delas ut med stöd av läkemedelsföretaget Lilly.  

 

Press-info från Janeth Leksell,

vetenskaplig sekr SFSD  

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt