Press release

Resultat från svenska delen av POC-studien presenterad på SFSD-symposiedagarna:

Vuxna med mindre bra kontrollerad typ 2-diabetes har många hinder mot sjukdomskontroll

Vuxna med typ 2-diabetes, mindre bra reglerade på basinsulin, har en helt annan uppfattning om vad sjukdomskontroll innebär än vad läkaren tycker är viktigt.

- Det är tydligt att de här patienterna har fokus på glukoskontroll här och nu. De oroas över hypoglykemier och viktuppgång, hur det ska gå med familjen och på jobbet. Det är en massa saker som spelar in för att uppnå sjukdomskontroll, konstaterar Kerstin Berntorp, ansvarig för forskningsstudien Perceptions of Control (POC) i Sverige.

På SFSD:s symposiedagar, diabetessköterskedagarna i Sthlm 7-8/4 presenterade hon för första gången analys och abstract av de svenska resultaten i POC-studien. Från Sverige har 240 patienter och 100 läkare (70 % i primärvården) medverkat. Fördelningen mellan primärvård och medicinklinik på sjukhus speglar verkligheten väl, menar Kerstin Berntorp som är överläkare på Vårdenheten Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus.

-Att patienter på medicinkliniker kan ha sämre värden är inte så konstigt eftersom det är de svårast sjuka som remitteras dit. Men att drygt 50 % av patienter med typ 2-diabetes som behandlas i primärvården enligt det nationella diabetesregistret, NDR, inte uppnår målet för Hba1c är anmärkningsvärt. Att det förhåller sig så var en av orsakerna till att POC-studien kom till. Hur kommer det sig att patienter inte når bättre kontroll över sin sjukdom? säger Kerstin Berntorp.

Bland de svenska patienterna i studien (alla på basinsulin och med läkarbekräftat Hba1c >  64mmol/mol) förklarar många den dåliga glukoskontrollen med allt som händer runt omkring och som inte alltid har direkt koppling till sjukdomen:

Vardaglig planering, kunna göra vad som faller in, familjeförpliktelser, dagliga sysslor, prestation på jobbet, energinivå och känsloliv. Men också rädsla för hypoglykemier och viktuppgång.

Läkarna däremot uttryckte i allmänhet en mer fokuserad och klinisk bild av diabeteskontroll, och  kopplar sjukdomskontrollen till medicinsk värden och långsiktighet:

Hba1c de senaste månaderna, komplikationer och hypoglykemier.

- Känner du inte att du har stöd och engagemang från vårdpersonalen för dig och din diabetes, tror jag att det lätt blir så att man tappar fokus på sjukdomen. Man ägnar sig åt annat och så får det gå som det gör med diabetessjukdomen. Många kan ju känna sig hyfsat friska och komplikationer kan kännas avlägsna även om de flesta vet om att de finns där, säger Kerstin Berntorp.

Hur kan det bli bättre?

- Vi måste se varje patient som en egen individ, var i sjukdomen befinner sig den här personen? Vilka är de stora hindren och hur kan vi gå runt dem? Vi behöver använda hela diabetesteamet!

Det som kom upp som en framgångsfaktor när studien presenterades på IDF förra året, var tillgången till appar och andra digitala lösningar för tätare kontakter mellan patient och vård och där diabetessjuksköterskan har en nyckelroll. Det hoppas jag vi snart kommer få se mer av i Sverige, säger Kerstin Berntorp.

 

Åtta punkter för bättre diabeteskontroll

Kerstin Berntorp har satt upp åtta punkter för bättre sjukdomskontroll hos svenska diabetespatienter utifrån resultaten i POC:

  • 1. Avsätta mer tid för samtal och dialog med patienten.
  • 2. Kartlägga hinder för god glukoskontroll. Hur kan hindren kringgås?
  • 3. Tag hjälp av hela diabetesteamet (sjuksköterska, dietist, sjukgymnast), patienten är den viktigaste personen i teamet!
  • 4. Individuella mål.
  • 5. Skräddarsydd behandlingsplan innefattande moderna läkemedel som minskar risken för hypoglykemi och viktuppgång.
  • 6. Anordna eller förmedla gruppträffar där patienter kan utbyta erfarenheter, få tips av varandra, eventuellt även inkludera familjemedlemmar.
  • 7. Ta hjälp av elektroniska media och patientorganisationer.
  • 8. Personcentrerad vård.

Kortfakta:

POC-studien är en internationell studie som baseras på uppgifter som samlats in från en webbenkät med 300 läkare och 1 012 vuxna med typ 2-diabetes, okontrollerade på basinsulin (läkarbekräftat HbA1c > 64 mmol/mol) från Storbritannien, Sverige och Schweiz. Information samlades också in från en kontrollgrupp på 295 vuxna med typ 2-diabetes, välreglerade på basinsulin, läkarbekräftat HbA1c 59 mmol/mol från Storbritannien. Totalt samlades uppgifter in från 1 607 patienter och läkare för analys. Syftet med studien var att undersöka hur denna patientgrupp upplevde kontroll och om det skiljer sig från uppfattningar om kontroll bland läkare

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt