Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L) Kvalitetsregistrens framtid

Barbro Westerholm har frågat mig om och hur jag avser att

säkra kvalitetsregistrens finansiering tills utvärderingen 2017 är genomförd och analyserad med avseende på rekommendationer om fortsättningen.

De nationella kvalitetsregistren är centrala för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet, men också för nationell uppföljning och jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat, och därmed för att kunna åstadkomma en jämlik vård för hela befolkningen. De nationella kvalitetsregistren utgör även en viktig förutsättning för en betydelsefull del av den registerbaserade forskning och innovation som sker inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg har inneburit en positiv utveckling.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) halvtidsutvärdering lyfter bl.a. fram att kvalitetsregistren har utvecklats inom en rad områden, vilket bidrar till bättre förutsättningar för registren att användas för förbättringsarbete och forskning. Satsningen har lagt stort fokus på patientperspektivet och många register redovisar idag resultatdata direkt till patienterna.

Antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata har också ökat. Samtidigt är det långt ifrån alla kvalitetsregister som används för forskning och här finns utrymme för förbättring. Till de områden som kräver ytterligare insatser hör även att säkerställa att hälso- och sjukvårdens och kvalitetsregistrens it-system uppfyller de krav som måste ställas för att de ska bilda en fungerande helhet som inte avkräver hälso- och sjukvårdens personal upprepade registreringar i olika system. Vårdanalys framhåller också att registren inte har nått sin fulla potential i den verksamhetsnära förbättringen och utvecklingen, och rekommenderar därför landstingen att ge utökat stöd till och ställa krav på verksamheternas förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Den nuvarande överenskommelsen löper ut 2016 och regeringen avser att även fortsättningsvis stödja finansieringen av de nationella kvalitetsregistren, och håller för närvarande på att se över formerna för detta i dialog med SKL och med företrädare för landstingen.

Stockholm den 24 februari 2016

Gabriel Wikström