"Patienter som använder något av dessa läkemedel ska vara uppmärksam på symptom på diabetesketoacidos såsom snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magont, kraftig törst, andningssvårigheter, förvirring, sömnighet eller trötthet, sötaktig andedräkt, söt eller metallisk smak i munnen eller annorlunda odör från urin eller svett.

Patienter som utvecklar något av dessa symptom ska uppmanas kontakta sjukvården."

I sig lite märkvärdigt att LMV tycker att det är viktigare att vid DKA sätta ut beh med SGLT-2 hämnare än att akut behandla DKA, något som nog för alla kliniskt verksamma är det mest angelägna - nog en skrivbugg.

I 90% av alla dokumenterade fall m DKA vid SGLT-2 hämmar beh har det funnits precipiterande faktorer. Viktigt att patienter och vårdgivare uppmärksammas på dessa faktorer.
 
"Nyttan överväger trots detta riskerna vid behandling av typ 2-diabetes med SGLT2-hämmare".
EMPA-studien vid EASD visade på en SGLT2-höämmare Jardiance 38% mindre dödlighet och i en senare  publicerad studie 36% mindre risk för inneliggande hjärtsvikt.
 
Texten nedtill är från gårdagens Läkemedelsverkets www
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 

Nytt från Läkemedelsverket.

HÄLSO- & SJUKVÅRD

den 12 februari 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har slutfört en granskning av SGLT2-hämmare (en viss klass av läkemedel mot typ 2-diabetes) och har gett rekommendationer för att minimera risken för diabetesketoacidos vid behandling med dessa läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på möjliga atypiska fall.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har slutfört en granskning av SGLT2-hämmare (en viss klass av läkemedel mot typ 2-diabetes) och har gett rekommendationer för att minimera risken för diabetesketoacidos vid behandling med dessa läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på möjliga atypiska fall.

Diabetesketoacidos är en allvarlig komplikation vid diabetes, orsakad av låga insulinnivåer. Sällsynta fall av detta tillstånd, inkluderande livshotande fall, har uppkommit hos patienter som använder SGLT2-hämmare mot typ 2-diabetes och ett antal av dessa fall har varit atypiska så till vida att patienterna haft lägre blodsockernivåer än förväntat.

En atypisk symtombild vid diabetesketoacidos kan försena diagnos och behandling. Sjukvårdspersonal bör därför överväga diagnosen diabetesketoacidos hos patienter med symptom förenliga med detta tillstånd även om blodsockernivåerna inte är höga.

Följande SGLT2-hämmare är för närvarande godkända i Sverige: Forxiga (dapagliflozin), Invokana (kanagliflozin), Jardiance (empagliflozin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Vokanamet (kanagliflozin/metformin) och Xigduo (dapagliflozin/metformin).

Patienter som använder något av dessa läkemedel ska vara uppmärksam på symptom på diabetesketoacidos såsom snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magont, kraftig törst, andningssvårigheter, förvirring, sömnighet eller trötthet, sötaktig andedräkt, söt eller metallisk smak i munnen eller annorlunda odör från urin eller svett.

Patienter som utvecklar något av dessa symptom ska uppmanas kontakta sjukvården.

Om diabetesketoacidos misstänks eller bekräftas ska behandlingen med SGLT2-hämmare sättas ut omedelbart och den ska inte återupptas om inte en annan tydlig utlösande faktor till diabetesketoacidosen kunnat identifieras och har åtgärdats.

Innan behandling med SGLT2-hämmare inleds bör patientens riskfaktorer för ketoacidos värderas. Patienten bör också informeras om riskfaktorer för ketoacidos vilket inkluderar nedsatt mängd insulinproducerande celler, tillstånd som hämmar födointaget eller kan leda till allvarlig vätskebrist, plötslig reducering av insulindos samt ett ökat behov av insulin till följd av sjukdom, operationer, eller alkoholmissbruk.

En ytterligare rekommendation från PRAC är att tillfälligt avbryta behandling med SGLT2-hämmare hos patienter inlagda på sjukhus för stora kirurgiska ingrepp eller allvarlig sjukdom.

Nyttan överväger trots detta riskerna vid behandling av typ 2-diabetes med SGLT2-hämmare.

Några av ketoacidosfallen har inträffat vid behandling av patienter med typ 1-diabetes. PRAC konstaterar att SGLT2-hämmare inte är godkända för behandling av typ 1-diabetes.

PRACs rekommendation överlämnas nu till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP, som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.