Karin Rådholm1, Margareta Hellgren2, Per Wändell3 för SPACE

1Med. Dr., distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

VC Ödeshög, Ödeshög

Linköpings universitet

2 Med. Dr., distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

Närhälsan S:a Ryd, Skövde

Göteborgs universitet

3 Professor, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

Akademiskt Primärvårdscentrum, Huddinge

Karolinska Institutet

Nätverket SPACE (Swedish primary care diabetes) initierades vid ett möte på Medicinska Riksstämman i Stockholm 2 december 2011 av Olov Rolandsson, Umeå, Stefan Jansson, Örebro, Carl Johan Östgren, Linköping, och Per Wändell Stockholm. Syftet är att stärka den allmänmedicinska forskningen inom diabetes-metabolismområdet, med målsättning att genomföra studier av hög kvalitet, möjlighet att erhålla anslag från de stora nationella forskningsfondernaoch därmed även möjlighet till publicering i högt rankade tidskrifter. SPACE syftar också till att erbjuda ett nationellt nätverk för nydisputerade allmänläkare att utnyttja i sin forskarkarriär. Huvudsakligt fokus ligger på diabetes, men även andra kardio-metabola frågeställningar ryms inom nätverket. De fyra personer som bildat nätverket ingår i en kärngrupp, där Ulf Lindblad, Göteborg, och Louise Bennet, Malmö, tillkommit för att få representanter från de flesta medicinska lärosätena i landet. Ett krav från SPACE-nätverkets start var att medlemmarna måste vara allmänmedicinare. För att få igång samarbetet bestämdes att vi på kort sikt skulle genomföra en nationell registerstudie över incidens och prevalens av diabetes i Sverige, och därmed visa på den potential som finns i vårt samarbete.  Utöver det inleddes även ett långsiktigt arbete med andra projekt, ettsamarbete mellan våra olika lärosäten i Sverige. Incidens och prevalensstudien har publicerats 2015, vilken visade att prevalensen av farmakologiskt behandlad diabetes ökade medan diabetesincidensen var konstant. (Jansson SP, Fall K, Brus O, Magnuson A, Wändell P, Östgren CJ, Rolandsson O. Prevalence and incidence of diabetes mellitus - a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden. Diabetic Med 2015;32:1319-1328). Den databas som togs fram för studien har placerats i Örebro, och vi planerar att utnyttja den för ytterligare analyser.

Det första mötet i nätverket ägde rum i Stockholm oktober 2012, och vi har senare träffats i Umeå, Linköping, Göteborg, Örebro och nu senast i november 2015 i Malmö.  

Två exempel på projekt som vi just nu arbetar med är:

Ett samarbetsprojekt mellan Malmö (Louise Bennet), Stockholm (Kristin Hjörleifsdottir-Steiner) och Göteborg (Margareta Hellgren) där data samlats in gällande glukosmetabolismen, inklusive glukosbelastningar på samtliga deltagare. Studien behandlar populationer från Irak, Turkiet och Sverige. Syftet med studien är att göra en jämförelse mellan glukosmetabolismen hos individer med olika etnicitet och vi beräknar att kunna presentera resultat senast om ett år. 

Ett samarbetsprojekt mellan Umeå (Olov Rolandsson, Maria Wennberg) och Linköping (Carl Johan Östgren, Karin Rådholm) för att kartlägga konsumtionen av artificiella sötningsmedel hos patienter med diabetes och i befolkningen i stort, samt beforska huruvida artificiella sötningsmedel påverkar glukosmetabolismen hos människor, och på vilket sätt. Till detta projekt är också professor Fredrik Bäckhed, Göteborg knuten.

Ytterligare projekt med anknytning till SPACE nätverket pågår, t ex ”Paleolitisk kost och diabetes, SwePaD”, en studie av personer med typ 2-diabetes där effekten av paleolitisk kost ska jämföras med diabeteskost (Tommy Jönsson, Staffan Lindeberg, Malmö).

2016 kommer SPACE-möte att genomföras i Uppsala och målsättningen för 2016 är att fortsätta och påbörja flera sammarbetsstudier.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt