Jag vill inleda med ett citat från ett samtal i grupp för personer med typ 1 diabetes:

  • Jag tycker… ta blodprov själv hemma. Det är en fantastisk grej. Och sen fick jag insulinpump. Och nu….CGM.
  • Det är jättebra….. Och upplever som att jobbet med att kunna hantera diabetes har blivit mycket lättare för mig.

Jag skulle kunnat sluta inlägget här med ovan citat. Om det var en realitet för alla personer med diabetes. Det borde vara en mänsklig rättighet.

Istället har det senaste halvåret präglats av en kamp från patienter med typ 1 diabetes. Människor som bryr sig om sin hälsa och vill leva ett gott liv. Kampen har handlat om CGM och Flash Glucose Monitoring (FGM) exemplifierat som Libre.

Vi från SFSD har stöttat detta upprop. Utan att ta i allt för mycket är dessa hjälpmedel revolutionerande. Upptäckten av insulin var värt ett nobelpris i medicin och fysiologi år 1921, livräddande på kort och lång sikt för patienter med typ 1 diabetes.

I takt med att patienterna med stöd av Hälso och sjukvårdslagen 1982 tog kommandot över sin egen sjukdom kom möjligheten att självständigt kunna styra sin insulinbehandling genom blodsockertester och insulinpump. Denna möjlighet har varit en tillgång, men den ställer också krav på den enskilde patienten och det krävs samtidigt att diabetesvården tillhandahåller adekvat utbildning och stöd.

För att uppnå ett bra och stabilt blodsocker krävs ett stort antal tester dagligen. Jag citerar en patient: för att mitt HbA1c ska ligga bra har jag tagit 12 tester dagligen. Dessa blodiga tester måste utföras i allehanda miljöer och vid olika tillfällen. Det är inte så kul att behöva kolla sitt blodsocker inför publik. Något som kan upplevas integritetskränkande. Tänk er själva att ta fram blodsockermätaren på ett tåg framför ett barn. som genast högt och tydligt frågar sin mamma – ”varför sticker sig tjejen sig i fingret?”

Varför kan då inte de som vill erbjudas dessa hjälpmedel? ”Ekonomin” verkar vara svaret.

Här är det på plats att reflektera över att vi knappast har haft så god ekonomi som idag. Finansminister Margareta Andersson beskrev i slutet av 2015, att ekonomin i Sverige går bättre än tåget.

Paradoxalt nog fanns det ekonomiska resurser när insulinet, insulinpumpen, blodsockermätare med teststickor lanserades som fritt hjälpmedel 1962, 1981 respektive 1997. Kostnaden för blodsockerstickor är jämförbara med kostnader för dagens Libre.

Idag vet vi att insulinpump räddar liv. Kontinuerlig blodsockermätning förbättrar HbA1c, ger mindre diabeteskomplikationer – och förbättrar livskvalitet.

Nu är det dags ...

• Att vi som diabetessjuksköterskor och diabetesläkare kraftfullt argumenterar för CGM och FGM som ett fritt hjälpmedel för patienter med typ 1 diabetes utifrån våra nationella riktlinjer, ordnar ordination samt reflekterar över och strukturerar uppföljning på respektive enhet.

• Att ansvariga politiker nationellt och i respektive landsting 2016 ställer sig bakom CGM och FGM som ett fritt hjälpmedel. Och att det i varje landsting ordnas en budget för detta. Om det var möjligt på 1900-talet. så måste det gå år 2016.

Janeth Leksell, docent och specialistsjuksköterska, Högskolan Dalarna, Uppsala Universitet, vetenskaplig sekreterare för Svensk Förening för sjuksköterskor i diabetesvård SFSD

Debattinlägg till DiabetologNytt

SFD stöder fullt ut de Nationellt framtagna riktlinjerna för CGM och insulinpump
 
För Svensk Förening för Diabetologi SFD
Johan Jendle 
Prof överläk, vetenskaplig sekr SFD
 
Nyhetsinfo 
www red Diabetolognytt