» Personer med typ 2-diabetes som genomgår fetmakirurgi genererar betydligt längre långsiktiga läkemedelskostnaderna än de som får konventionell fetma- och diabetesbehandling. Personer med typ 2-diabetes bör därför prioriteras för operation.
Det visar en studie i Lancet Diabetes & Endocrinology, som refereras av Läkartidningen.
National Institutes of Health (R01DK105948), Vetenskapsrådet och AFA Försäkring har finansierat studien. 

LÄKARTIDNINGEN ABSTRACT 

 

                         Lägre läkemedelskostnader efter fetmakirurgi för patienter med diabetes

 

Martin Neovius, docent, enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska institutet

Lena Carlsson, professor, principal investigator, Swedish obese subjects; institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

 

Autoreferat. De långsiktiga läkemedelskostnaderna är betydligt lägre för personer med typ 2-diabetes som genomgår fetmakirurgi än för dem som får konventionell fetma- och diabetesbehandling. Det visar en ny studie i Lancet Diabetes & Endocrinology [1] som ger stöd åt att personer med typ 2-diabetes bör prioriteras för operation.

I många länder, inklusive Sverige, fattas beslut om fetmakirurgi primärt utifrån kroppsmasseindex, BMI. Samtidigt finns forskning som stödjer att preoperativt glukosstatus bör ges större vikt vid bedömning eftersom effekten av fetmakirurgi på utfall som stroke, hjärtinfarkt och diabetes visats vara associerad med glukosstatus, men inte med BMI. Någon hälsoekonomisk evidens för rekommendationen har dock inte funnits. 

I vår studie jämfördes sjukvårdskostnaderna under 15 år efter kirurgisk respektive konventionell fetmabehandling hos drygt 4 000 patienter som preoperativt antingen hade diabetes, prediabetes eller normalt glukosstatus. Studien bygger på data från Swedish obese subjects (SOS, som syftar till att ge underlag om långtidseffekterna av fetmakirurgi) samt uppgifter från Läkemedelsregistret och Patientregistret.

Den sammantagna läkemedelskostnaden för gruppen med normalt glukosstatus skilde sig inte mellan opererade och konventionellt behandlade patienter, medan läkemedelskostnaden var ungefär 28 000 kronor lägre för patienter med prediabetes och 46 000 kronor lägre för dem med diabetes.

De totala sjukvårdskostnaderna var högre bland icke-diabetiker och prediabetiker som opererades (på grund av kostnaderna för operation och eftervård). Totalkostnaderna för diabetiker var däremot lika stora oavsett behandlingsalternativ. Detta fynd förstärktes huvudsakligen av patienter med nydiagnostiserad diabetes (definierat som diabetes i mindre än ett år).

För feta patienter med diabetes resulterade fetmaoperation i bättre hälsoeffekter och likartade totala sjukvårdskostnader jämfört med konventionell behandling.

Även om fetmaoperationer initialt är kostsamma balanseras utgifterna långsiktigt av att personer med diabetes går i remission och att diabetesrelaterade komplikationer förhindras [2]. Över en längre tidshorisont förväntar vi oss lägre totala sjukvårdskostnader.

Resultaten stödjer att patienter med typ 2-diabetes bör prioriteras för fetmakirurgi före dem med normalt blodsocker.

Studien har finansierats av National Institutes of Health (R01DK105948), Vetenskapsrådet och AFA Försäkring.

Läs hela artikeln

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/11/Lagre-lakemedelskostnader-efter-fetmakirurgi-for-patienter-med-typ-2-diabetes/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt