Press release

Dödligheten i typ 2-diabetes i Sverige är betydligt lägre än vad man trott. Samtidigt har en ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två svenska studier som publiceras samtidigt i The New England Journal of Medicine samt The British Medical Journal.

Individer med typ 2-diabetes har ansetts löpa dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med personer utan diabetes.

I en ny studie där data från drygt 400 000 individer med typ 2-diabetes jämförts med en kontrollgrupp med över 2 miljoner köns- och åldersmatchade individer utan diabetes, kan forskare vid Göteborgs universitet visa att överdödligheten i själva verket är betydligt lägre.

– Resultaten i denna omfattande befolkningsstudie visar att den generella överrisken att dö snarare är omkring 15 procent högre bland individer med typ 2-diabetes, säger forskaren Marcus Lind vid Sahlgrenska akademin, som varit huvudansvarig för studien.

God blodsockerkontroll viktigt

I studien, som publiceras i The New England Journal of Medicine, betonar forskarna att överrisken varierar starkt beroende på hur god njurhälsan är och på hur väl blodsockervärdet kontrolleras. I gruppen 75 år eller äldre är dödligheten bland de med typ 2-diabetes inte högre än inom åldersgruppen som helhet. Från 65 år, förutsatt att blodsockerkontrollen och njurhälsan är god, är dödligheten till och med lägre.

Hos individer under 55 år är dödligheten dubbelt så hög för gruppen som helhet, men betydligt lägre hos de som har en god riskfaktorkontroll.

– Om vi finner sjukdomen tidigt och behandlar den väl enligt aktuella riktlinjer så indikerar resultaten att prognosen är god i många fall för denna patientgrupp, säger Marcus Lind.

Välstrukturerad vård

Enligt Nationella Diabetesregistret bekräftar studien en positiv utveckling.

– Diabetesvården i Sverige är väl strukturerad och det sker ett kontinuerligt förbättringsarbete. Resultaten visar dock att det finns en stor förbättringspotential bland yngre personer med diabetes typ 2, och där har vi mer att göra, säger Soffia Gudbjörnsdottir vid NDR.

Ytterligare studie om kombinationsbehandling

Riskstudien sammanfaller med större diabetesstudie som en annan forskningsgrupp med anknytning till Göteborgs universitet publicerar i The British Medical Journal, och som visar att en ny kombination av läkemedel både kan sänka blodsockernivån, minska vikten och göra det möjligt att kunna sänka insulindoserna hos individer med svårbehandlad typ 2-diabetes.

Bakgrunden till denna studie är att de som behandlas med långverkande insulin och insulin till måltider idag har få behandlingsalternativ om blodsockret är fortsatt förhöjt, förutom att höja insulindoserna. Men ökade insulindoser riskerar leda till en ond spiral med ökad vikt och ytterligare försämrat blodsocker.

Kraftig långsiktig minskning

I BMJ-studien har forskarna i en randomiserad och placebokontrollerad studie undersökt effekten av att komplettera insulinbehandlingen med det blodsockersänkande läkemedlet liraglutid. Resultaten visar att långtidsblodsockernivån, som mäter nivån de senaste tre månaderna, minskade kraftigt hos de som fick läkemedlet.

– Eftersom vi vet att ett förbättrat långsiktigt blodsocker minskar risken för följdsjukdomar är detta goda nyheter för personer med typ 2 diabetes, säger Marcus Lind som även var ansvarig för denna studie.

Tappade i vikt

De som fick liraglutid tappade också i genomsnitt 3,8 kg i vikt, medan det i kontrollgruppen inte noterades någon viktförändring. Liraglutidgruppen kunde dessutom minska sina insulindoser med 18,1 enheter, jämfört med placebogruppen som sänkte sina doser med 2,3 enheter.

Liraglutid-studien inkluderade 124 deltagare med typ 2-diabetes och övervikt, som trots behandling med bas- och måltidsinsulin hade förhöjda blodsockernivåer.

– Studien, som genomförts oberoende av tillverkaren, samordnades från NU-sjukvården i Uddevalla och involverade totalt 14 svenska kliniker, berättar Sofia Dahlqvist, studiekoordinator i NU-Sjukvården.

Artikeln Excess Mortality in Persons with Type 2 Diabetes publiceras i The New England Journal of Medicine den 28 oktober.
Länk till tidskriften

Artikeln Liraglutide in individuals with type 2 diabetes treated with multiple daily insulin injections (MDI Liraglutide trial) – a randomised clinical trial publiceras i The British Medical Journal den 28 oktober.
Länk till tidskriften

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt