Äntligen har man i Region Skåne enats politiskt att satsa på diabetesvården genom att anställa diabetessamordnare och certifiering av primärvårdens diabetesmottagningar.

Det kommer att anställas 3 diabetessamordnare på vardera 50 % och i skrivande stund är annonsen ute med sista ansökan i oktober. Vi har i expertgruppen för diabetes stridit för dessa tjänster i några år och är nu nöjda när beslutet äntligen är taget.

Organisatoriskt kommer de att tillhöra Centrum för primärvårdsforskning(CPF) i Skåne och främst arbeta mot hälsovalsenheterna i Skåne. Sökande till tjänsten bör ha minst 30 hp i diabetes och god kunskap om diabetes i primärvården. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Resterande procent bör man vara kliniskt verksam.

Uppdraget kommer bland annat att innebära:

 • Uppföljning av kvaliteteten på diabetesvården i primärvården
 • Behjälplig med NDR data till enheterna
 • Kunskapsöverföring mellan primärvård och specialistvård
 • Skapa nätverk för diabetessjuksköterskor
 • Följa upp certifieringskraven av hälsovalsenheternas diabetesmottagningar

Nästa stora satsning i Region Skåne är certifiering av hälsovalsenheternas diabetesmottagningar enligt nedanstående förslag:

Förslag på krav för certifiering av Hälsovalsenheternas diabetesmottagningar, Region Skåne f o m 2016-01-01

Stöd för certifiering finns i Blå bok, utarbetad av Nationella diabetesteamet. Där finns beskrivet hur ett diabetesteam bör vara sammansatt. http://www.diabetes.se/PageFiles/29904/Bl%C3%A5bok%20Sidor%202014.pdf punkt 5.

 • Sjuksköterska/distriktssköterska med minst 15 högskolepoäng inom diabetesvård/certifierad hälsovalsenhet
 • Medicinskt ansvarig läkare med intresse för diabetes/certifierad hälsovalsenhet
 • Minst 100 listade personer med diabetes/certifierad hälsovalsenhet
 • Maximalt 400 personer med diabetes/ 100 % diabetessjuksköterska arbetande med diabetes
 • Minst 90 % av de personer som behandlas för diabetes på hälsovalsenheten ska vara med i kvalitetsregistret Nationella diabetesregistret(NDR)
 • Hela diabetesteamet ska årligen delta i heldagsutbildning inom diabetesområdet – arrangerad av uppdragsgivaren
 • Kallelsesystem för personer med diabetes ska finnas
 • Diabetesårskontroll bör ha genomförts av 85 % av personerna med diabetes inom en 15 månaders period
 • Uppföljning att certifieringskraven uppfylls sker årligen av diabetessamordnarna
 • Certifieringskraven uppdateras årligen via expertgruppen för diabetes

Agneta Lindberg

Ordförande i expertgrupp diabetes i Region Skåne

Ledamot i SFSD:s styrelse

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Nyhetsinfo

wwww red DiabetologNytt