Kommentar till artikeln på Dagen Diabetes: EASD, CGM Dexcom G5 direkt i smartphone, bättre glukosprecision och data kan nyttjas för att ge sig insulin. 

Artikeln utmålar klassiska blodsockermätare som sämre än de i själva verket är.

CV% värdet (precisionen) för en typisk blodsockermätare på den svenska marknaden ligger idag på ca 2-4 % och inte 10 % som den aktuella artikeln antyder. MARD för kontinuerliga glukosmätare ligger på 8-11%

Sålunda är precisionen för klassiska blodsockermätare ungefär tre gånger bättre än för kontinuerliga mätare.

A.Menarini Diagnostics

Nils Uhlin, Produktchef

 

Kommentar

Tack för debatt-inlägget.

I aktuell text diskuterades MARD för CGM - och budskapet var att CGM med en ny produkt på marknaden, DexCom G5, har fått bättre precision. Den är sedan 2 veckor, under EASD-veckan, godkänd av europeiska myndigheten för att patient ska kunna använda glukosvvärdet för att värdera om behov föreligger att ge sig insulin. Inget extra blodsocker behöver tas i normalfallet - enbart vid tveksamhet kring glkosvärdet ska blodglukos tas med egenglukosmätare. Tidigare har CGM enbart kunna användas för trend-analys av glukosvärdet. 

Insändaren har rätt att de bästa egenglukosmätare fortfarande är bättre än nuvarande CGM.

CV% värdet (precisionen) för en bra blodsockermätare på den svenska marknaden ligger idag på 2-4 %. MARD (Mean Absolute Relative Glucose Difference) ligger på 8-11% för kontinuerliga mätare, CGM. 
-  MARD och CV är olika spridningsmått (precision). MARD är den mätmetod som CGM-tillverkare använder för att presentera sina data på mätnoggrannhet. Ju lägre värden desto bättre. För några år sedan var MARD 15-18% - och nu har de halverats. CGM har i det lägre intervallet, Glukos under 4,5-3,9 mmol/L, dock betydligt sämre precision med dubbla MARD-värden.
Det råder en viss förvirring på diabetesområdet kring dessa statistiska begrepp.
Det finns en önskan att CGM-leverantörerna redovisar precisionen som också CV% såsom tillägg till MARD - just för att underlätta jämförelser i precision mellan CGM och egenglukosmätare.
Inom diabetesvården skulle vi också gärna vilja se framöver samma typ av Equalis-test för CGM-mätare som för klassiska blodsockermätare.
Diabetesprofessionen tillsammans med patientorganisation och tillverkare har ett planerat möte med Equalis kring Analyskvalitet diabetes 15/12 på initiativ av Svensk Föfening för Diabetologi (SFD). Bland annat detta kommer då att diskuteras. 
Precision av egenglukosmätare
Egenglukosmätare har i det lägre intervallet, under 4,5-3,9 mmol/L klart sämre precision (se nedtill). Här behövs en förbättring från tillverkarna för att ge patienter med diabetes en ökad säkerhet och trygghet, för att kunna skilja mellan normalt blodsocker respektive lågt glukosvärde
Internationell standard, ISO Standard 15197;2013, för self-monitor glucose procedure diskuterar vid Glukos under 5,5 mmol/L bias limit på plus minus 0,83 mmol/L med accuracy criteria 95% of results, dvs det är en mycket stor spridning, och vid Glukos 5,5 mmol/L eller högre är det bias limit plus minus 15% med accuracy criteria 95% of results.
De flesta upphandlade egenglukosmätare i Sverige har numera som krav vid upphandlingen att mätaren har en precision på plus minus 10%.
Det vi behöver är egenglukosmätare med bättre precision under 5,5 mmol/L. Vid upphandling är vi beredda att betala mer för dessa mätare. CGM behöver också ha en bättre precision framöver. Vi ska också betala bättre för sådana vid upphandling.
Dewt finns en stor tacksamhet från patientsidan och professionen för att tillverkarna under senare år lyckats att tillhandahålla allt bättre egenglukosmätare och CGM. Presentationen av data har också blivit allt bättre i display och framöver kommer säkerligen smartphone nyttjas allt mer. Det blir då än enklare för brukaren.
Fler landsting kommer 2016 avsätta 2016 en förstärkt budget för moderna diabeteshjälpmedel, exempelvis Östergötland enligt press release idag med beslut om 10 MSEK mer i budget för insulinpumpar och sensorer, för en bättre och bibehållen livskvalitet för patienter med typ 1 diabetes.
DiabetologNytt kommer i nästa nr i febr ha en mer djupgående artikel kring just precisions-begrepp, egenglukosmätare och CGM, och med en förklarande text så att läsaren förstår det hela än mer i detalj för att kritiskt kunna granska mätare och CGM. 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt