Så här noggranna ska
P−Glukosresultaten vara från och med 150701
 
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar anges här som mål för noggrannheten, det vill säga hur mycket ett mätresultat får avvika från det sanna glukosvärdet hos patienten. Kravet på noggrannhet varierar med syftet med mätningen. Fyra olika kvalitetsnivåer har specificerats, varav tre gäller mätningar som görs ofta; dessa tre presenteras nedan.
 
Man kan inte känna till ett sant glukosvärde hos en patient utan att mäta det på något sätt. När man ska kontrollera noggrannheten hos ett resultat från en glukosmätning måste det därför uttryckas som maximal avvikelse från en mer säker metod.
 
GULD; Jämförelsemetod: 95 % av glukosresultaten ska vara inom ±7 % från resultaten med en referensmetod.
Kvalitetsnivån behöver normalt inte uppnås i klinisk praxis, men ska eftersträvas när man använder metoden som jämförelsemetod för att utvärdera andra metoder.
 
SILVER; Diabetesdiagnostik: 95 % av glukosresultaten ska vara inom ±10 % från en jämförelsemetods resultat. Med korrekt provhantering och en bra metod kan denna kvalitetsnivå uppnås på sjukhuslaboratorier och primärvårdslaboratorier.
Kvalitetsnivån ska uppnås vid diagnostik av diabetes för patienter som ligger i gränsområde och i andra situationer som kräver god klinisk säkerhet, såsom patienter med kontinuerlig mätning där egenmätaren används för kalibrering av CGM och patienter med graviditetsdiabetes. Även barn med diabetes kan behöva egenmätare med noggrannhet på silvernivå.
 
BRONS; Diabetesuppföljning: 95 % av de enskilda glukosresultaten ska vara inom ±15 % från en jämförelsemetods resultat.
Kvalitetsnivån ska uppnås vid glukosmätning i sjukvården, samt vid egenmätning av patienter själva, för uppföljning av patienter med känd diabetes. Denna kvalitetsnivå motsvarar ISO 15197:2013. Vissa undantag finns, se silvernivån.
 
Kvalitetsmålen har utarbetats av Equalis i samarbete med olika företrädare för laboratoriemedicinen i Sverige, bl.a. Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) och två av Equalis expertgrupper, den för allmän klinisk kemi och den för patientnära analyser. Detta reviderade förslag antogs av ovanstående organisationer samt Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Svenska Diabetesförbundet vid ett möte maj 2015.
 
Läs mer på Equalis hemsida också om
Vägledning på laboratoriet dokument på 10 sidor, utan lösenord
http://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/projekt/glukos-nationella-kvalitetsmaal/
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt