Diabetesdrabbade med låg inkomst löper tre gånger så stor risk att dö jämfört med en person med hög inkomst och utbildningsnivå. En ny avhandling visar att socioekonomiska faktorer och födelseland är en större hälsorisk än forskarna trott.
– I ett land med ytterst jämlik tillgång till vård trodde vi inte att vi skulle se så uttalade skillnader, ­säger Araz Rawshani, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som genomfört avhandlingen på Nationella Diabetes Registret NDR.
Enligt Araz Rawshani har vården för de omkring 400 000 personer i Sverige som har diabetes fokuserat på traditionella risk­faktorer som till exempel blodtryck och blodsocker.
Men ­resultaten från de nya ­studierna visar att både ­födelseland och socio­ekonomisk status kan utgöra en ännu större hälsorisk.
– Och det i sin tur medför att det traditionella omhändertagandet, där man inte anpassar vården ur ett individuellt och socioekonomiskt perspektiv, inte lyckas identifiera alla högrisk­patienter, säger Araz Rawshani.
Resultaten från avhandlingen visar också att vissa immigranter löper 70 ­procent större risk att utveckla hjärtsvikt jämfört med svenskfödda. Födelse­land har stor betydelse för diabetessjukdomen.
Utomeuropeiska invandrare ­utvecklar typ 2-diabetes i snitt tio år tidigare än de som är födda i Sverige och ­personer födda utanför ­Europa har också upp till två gånger ökad risk att utveckla njurskador av sin diabetes.
Läs mer om ett annat delarbete i avhandlingen, som handlar i detta fall om typ 1 diabetes i Sverige
http://www.registercentrum.se/sv/content/många-fler-unga-än-man-tidigare-visste-har-typ-1-diabetes
I veckan presenterar också Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund (IHE) en rapport i Almedalen Visby Gotland och man som efterlyser fler läkare och sköterskor som jobbar med patienter med diabetes typ 2. Relativt små ­insatser i primärvården kan medföra stora förbättringar.
TT Urban Tjernberg TT
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt