Vid patientorganisationen Svenska DIabetesförbundets Riksstämma hade generaldirektören för TLV Sofia Wallström bjudits in och berättade om myndighetens arbete.

Riksstämman beslöt att förbundet kraftfullt ska verka för

att TLV drar tillbaka sitt beslut om att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånenen nationellt och att Sverige frångår att varje landsting ska enskilt bestämma om tillgång till insulinpumpar och

att förbundet ska verka för att alla personer med diabetes ska ha möjlighet till behandling med kontinuerlig blodsockermätning CGM

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt