Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av tre läkemedelssubstanser som används för att behandla typ 2-diabetes, enligt pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Granskningen ska utvärdera risken att substanserna orsakar diabetesketoacidos, som kan utvecklas då personer har alltför låga insulinnivåerna.

Tillståndet betecknas som allvarligt och är vanligast hos personer med typ 1-diabetes, men förekommer även vid typ 2-diabetes vid lång diabetesduration.

De tre substanserna som granskas är en ny klass av läkemedel, kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin. Samtliga tre substanser – som har samlingsnamnet SGLT2-hämmare – finns registrerade i fass.se

Läkemedelsklassen är tredjehandsmedel till patienter med typ 2 diabetes med prio 10 i Socialstyrelsens priolista 17/2 2015 Nationella Riktlinjer för Diabetes. 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt