Rapport från ADA (American Diabetes Association) mötet, 5-9 juni, 2015,

Boston, Massachusetts, US

Amerikanska diabetesmötet är ett av diabetesvärldens största möten i antalet deltagare och antalet presentationer. I år deltog ett 50-tal svenskar. Flertalet av dessa hade egen vetenskaplig presentation, eller var inbjudna av ADA som föreläsare eller moderator. Totalt 15 000 kolleger från 130 olika länder deltog i mötet 5-9/6.

De största landmark-studierna
ADA fyllde 75 år i år – och en tillbakablick gjordes över de största forskningsframstegen.

• Insulinupptäckten kom 1921.

• DCCT-studien 1993 på typ 1-diabetes med 50 % mindre mikroangiopati (ögon, njurar, nervsystem) vid bättre HbA1c. Uppföljningsstudien EDIC på samma material visade mindre makroangiopati, hjärtinfarkt och död, men att det tar drygt 20 års tid med bra HbA1c.

• UKPDS-studien med metformin på typ 2-diabetes 1998 visade samma effekt vid typ 2-diabetes.

• Steno 2-studien vid typ 2-diabetes – en studie som visade att riskfaktorbehandling av blodtryck, blodfetter och mikroalbuminuri är minst lika viktigt/viktigare än behandling av HbA1c. Efter 4 år ses halverad risk för mikroangiopati, efter 9 år halverad risk för makroangiopati och efter 13 år halverad dödlighet.

• Insulinpump har funnits vid typ 1-diabetes i 40 år och kontinuerlig glukosmätning (CGM) vid typ 1-diabetes i snart 10 år. CGM har på många sätt revolutionerat tillvaron för patienter med typ 1-diabetes vid besvärande hypoglykemi/hyperglykemi.

• Antikroppsbehandling mot tillväxtfaktor direkt intravitrealt i ögat vid diabetiskt makulaödem har halverat risken för blindhet vid diabetes och kompletterar laserbehandling för de patienter som behöver ytterligare retinopati-behandling. Med kombination av dessa behandlingar kan diabetisk retinopati behandlas framgångsrikt. I Sverige förekommer ändå diabetisk blindhet, även om det är ovanligt med ca 100 patienter som drabbas per år.

• Patientcentrerad diabetesvård med artiklar har kommit senaste åren och är numera etablerat vid diabetesbehandling av typ 1- och 2-diabetes.

Inga ”landmark-studier” presenterades under ADA 2015.

 

Behandlingsstudier 2015

Två stora studier presenterades på mötet, studier som nog kostat drygt 1 miljard per studie att genomföra. TECOS-studien på DPP4-hämmaren sitagliptin (Januvia®) presenterades och visade ingen ökad kardiovaskulär risk, ej ökad risk för hjärtsvikt, ej heller ökad risk för pankreatit eller pankreascancer. GLP-analogen lixisenatide (Lyxumia®) i ELIXA-studien på GLP1-analog visade samma fynd.

Studierna gjordes på uppdrag av FDA, amerikanska läkemedelsmyndigheten, vilket är ett krav för nya läkemedel och ger en ökad trygghet för typ 2-diabetespatienter som har sådan behandling.

Läkemedlet jämfördes i respektive studie gentemot placebo. Patienterna var på förhand uttagna för att vara kardiovaskulärt sjuka för att kunna få power för att påvisa eventuella effekter på hårda endpoints. Med dagens typ 2 diabetes-behandling och i en studie fick kontrollgruppen också bra behandling.  Endast en modest HbA1c-skillnad, mindre än många väntat sig, uppkom i båda studierna, omkring 3 mmol/mol i HbA1c skillnad mellan aktivt läkemedel och placebo.

 

Diabetes 2015
Framtiden måste bli ljusare för patienter med typ 1 och 2 diabetes.

Patienter med diabetes vill ha ett smart insulin, ett insulin som känner av hyperglykemi och som då frisätts. Vid normoglykemi ska det minska insulinfrisättningen och vid ännu lägre P-glukos ska insulinfrisättningen försvinna helt. Det finns då ingen risk för hypoglykemi.

Forskning sker och det investeras miljarder för att få fram ett sådant insulin. Det tar tid. Fortfarande är dagens insuliner vid typ 1-diabetes knappast smarta. Det behövs bättre insuliner.

Hypoglykemi är en stor begränsande faktor med dagens insuliner och påverkar patienternas liv dramatiskt samt är en fara med risk för död vid insulinkoma.

Insulinpump med eller utan CGM har för många patienter med flera års diabetesduration dramatiskt förbättrat livssituationen. Socialstyrelsen ger i sina riktlinjer prio 4 för denna åtgärd, dvs en ”skall-åtgärd” vid besvärande episoder med hypoglykemi/hyperglykemi.

Vid ADA-mötet visades att CGM vid 4-dos-insulin-behandling också har ett stort värde.

Vid diabetes typ 2 

Vi har numera en hel arsenal av läkemedel, där metformin är förstahandsmedel med en egeneffekt på makroangiopati utöver effekten på HbA1c men också halverad risk för mikroangiopati. De andra perorala läkemedlen har i sig relativt modesta HbA1c-effekter. Vi behöver fortfarande kombinera dessa. Ändå är medel-HbA1c i Sverige, liksom i andra länder, fortfarande för högt. Vi behöver bättre behandlingsmöjligheter.

En hel del nya insuliner, olika koncentrationer av insulin och kombinationsbehandling av insulin och läkemedel, har kommit senaste tiden vid typ 2-diabetes men ger kanske relativt lite mervärde i form av något lägre HbA1c och mindre nattliga hypoglykemier, i förhållande till deras pris 50-100% högre än de vanliga insulinerna. För typ 2 diabetes patienter med lång duration kan de vara av värde.

Det viktigaste i diabetesvården 2015
Det som patienter med typ 1- och 2-diabetes behöver är framförallt möjlighet att få komma regelbundet till sin läkare och diabetessköterska, en betydligt bättre riskfaktorkontroll, strukturerad pedagogisk genomgång vid återbesök och vid problem med möjlighet till grupputbildning. Här brister det i alla länder inklusive Sverige. Därför är fortfarande blodtryck, blodfetter och mikroalbuminuri i mångt och mycket obehandlade. Rökning och fysisk aktivitet måste vi också bli bättre på. Alltför många patienter har HbA1c över 70 mmol/mol i Sverige, både typ 1 och 2 diabetes.Här behövs också ett förbättringsarbete.

Framtiden kan 2015 bli ljusare för patienter med typ 1 och 2 diabetes

Juni-sommarhälsningar

med ADA www on-line


Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt